Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư số 28/2022/TT-BCA ngày 15/7/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2010/TT-BCA ngày 23/6/2020 ...

Giới thiệu văn bản mới Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương  
Thông tư số 28/2022/TT-BCA ngày 15/7/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2010/TT-BCA ngày 23/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 37/2009/NĐ-CP...
Thông tư số 28/2022/TT-BCA ngày 15/7/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2010/TT-BCA ngày 23/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 37/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ quy định các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, xã hội do lực lượng cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan

* Cơ quan ban hành: Bộ Công an.

* Ngày ban hành: 15/7/2022

* Ngày có hiệu lực: 01/10/2022

* Nội dung chính:

Ngày 15/7/2022, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư 28/2022/TT-BCA ngày 15/7/2022 sửa đổi Thông tư 20/2010/TT-BCA hướng dẫn Nghị định 37/2009/NĐ-CP quy định các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ.

Trong đó, thay đổi một số nội dung về tổ chức lực lượng bảo vệ mục tiêu như sau:

- Mỗi mục tiêu quy định tại Danh mục ban hành kèm theo Nghị định 39/2021/NĐ-CP chỉ tổ chức lực lượng Cảnh sát nhân dân làm nhiệm vụ vũ trang canh gác bảo vệ tại trụ sở chính của mục tiêu đó

(Hiện hành, theo Thông tư 20/2010/TT-BCA thì danh mục mục tiêu được xác định theo Nghị định 37/2009/NĐ-CP ).

- Đối với mục tiêu mới phát sinh được bổ sung vào Danh mục theo quyết định của Thủ tướng thì tùy theo từng mục tiêu cụ thể:

Bộ Công an có văn bản giao Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động hoặc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm bố trí cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát nhân dân làm nhiệm vụ vũ trang canh gác bảo vệ mục tiêu đó. (So với hiện hành, thay “Cục Cảnh sát bảo vệ” bằng “Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động”). Thông tư 28/2022/TT-BCA có hiệu lực từ ngày 01/10/2022.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: 

+ Ban hành văn bản mới: Không.

+ Bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành: Không.

- Trách nhiệm khác: Không

- Cơ quan tham mưu: Công an tỉnh.


Tin liên quan