Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư số 14/2021/TT-BYT ngày 16/9/2021 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức khú...

Giới thiệu văn bản mới Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương  
Thông tư số 14/2021/TT-BYT ngày 16/9/2021 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức khúc xạ nhãn khoa

* Cơ quan ban hành: Bộ Y tế

* Ngày ban hành: 16/9/2021

* Ngày có hiệu lực: 01/11/2021

* Nội dung chính:

Ngày 16/9/2021, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư 14/2021/TT-BYT quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, xếp lương viên chức khúc xạ nhãn khoa.

Theo đó, quy định xếp lương chức danh nghề nghiệp khúc xạ nhãn khoa hạng III (Mã số nghề nghiệp: V.08.11.30), như sau:

- Chức danh nghề nghiệp khúc xạ nhãn khoa hạng III được áp dụng Bảng lương chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước (Bảng 3) ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004;

Được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98.

- Việc chuyển xếp lương đối với viên chức từ các chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế hiện giữ sang chức danh nghề nghiệp khúc xạ nhãn khoa quy định tại Thông tư 14/2021:

Được thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2 Mục II Thông tư 02/2007/TT-BNV ngày 25/5/2007 và theo quy định hiện hành của pháp luật.

Thông tư 14/2021/TT-BYT  có hiệu lực  từ ngày 01/11/2021.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: 

+ Ban hành văn bản mới: Không.

+ Bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành: Không.

- Trách nhiệm khác: Không

- Cơ quan tham mưu: Sở Y tế.

Tin liên quan