Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư số 12/2024/TT-BTC ngày 05/02/2024 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp gi...

Giới thiệu văn bản mới Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương  
Thông tư số 12/2024/TT-BTC ngày 05/02/2024 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học biến đổi gen

* Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính   

* Ngày ban hành: 05/02/2024

* Ngày có hiệu lực: 21/3/2024

* Văn bản bị bãi bỏ, thay thế:

- Thay thế Thông tư số 186/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học biến đổi gen.

- Bãi bỏ Điều 2 Thông tư số 55/2018/TT-BTC ngày 25 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của 07 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thu phí trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường.

* Nội dung chính:

Ngày 05/02/2024, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 12/2024/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học biến đổi gen.

 Tổ chức thu phí bao gồm: Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc cơ quan Nhà nước thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao thực hiện thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học đối với cây trồng biến đổi gen theo quy định của pháp luật.

 Mức thu phí thẩm định giấy chứng nhận an toàn sinh học đối với cây trồng biến đổi gen là 70.000.000 đồng/1 lần thầm định.

 Chậm nhất ngày là 05 ngày kể từ khi nhận được thông báo bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ chấp thuận hồ sơ đăng ký là hợp lệ, người nộp phí thực hiện nộp phí cho tổ chức thu phí theo hình thức quy định tại Thông tư số 74/2022/TT-BTC.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 21/3/2024.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: 

+ Ban hành văn bản mới: Không.

+ Bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành: Không.

- Trách nhiệm khác: Không

- Cơ quan tham mưu: Sở Tài chính.

Tin liên quan