Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư số 11/2021/TT-BVHTTDL ngày 06/10/2021 quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Giới thiệu văn bản mới Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương  
Thông tư số 11/2021/TT-BVHTTDL ngày 06/10/2021 quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch

* Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính

* Ngày ban hành: 06/10/2021

* Ngày có hiệu lực: 01/01/2022

* Nội dung chính:

Thông tư này quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành văn hóa, thể thao và du lịch.

Đối tượng áp dụng:

- Cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch.

- Các cơ quan đơn vị khác có liên quan.

Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành văn hóa, thể thao và du lịch:

- Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành văn hóa, thể thao, du lịch là tập hợp các chỉ tiêu thống kê phản ánh tình hình, kết quả hoạt động chủ yếu của ngành văn hóa, thể thao và du lịch nhằm phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của cơ quan nhà nước các cấp; phục vụ công tác đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, chính sách phát triển các lĩnh vực quản lý của ngành văn hóa, thể thao, du lịch; đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê ngành văn hóa, thể thao và du lịch của các tổ chức, cá nhân.

- Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành văn hóa, thể thao và du lịch bao gồm:

+ Danh mục chỉ tiêu thống kê ngành văn hóa, thể thao và du lịch quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này.

+ Nội dung chỉ tiêu thống kê ngành văn hóa, thể thao và du lịch quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: 

+ Ban hành văn bản mới: Không.

+ Bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành: Không.

- Trách nhiệm khác: Không

- Cơ quan tham mưu: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Tin liên quan