Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư số 10/2023/TT-BLĐTBXH ngày 17/10/2023 hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành lao động...

Giới thiệu văn bản mới Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương  
Thông tư số 10/2023/TT-BLĐTBXH ngày 17/10/2023 hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành lao động, người có công và xã hội trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực lao động, người có công và xã hội

* Cơ quan ban hành: Bộ Lao động, Thương Binh và Xã hội   

* Ngày ban hành: 17/10/2023

* Ngày có hiệu lực: 05/12/2023

* Nội dung chính:

Ngày 17/10/2023, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 10/2023/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành lao động, người có công và xã hội trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực lao động, người có công và xã hội. Theo đó, ban hành danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành lao động, người có công và xã hội như sau:

- Chuyên viên cao cấp về lao động tiền lương cấp trung ương.

- Chuyên viên chính về lao động tiền lương cấp trung ương và cấp tỉnh.

- Chuyên viên về lao động tiền lương cấp trung ương, cấp tỉnh và cấp huyện.

- Chuyên viên cao cấp về bảo hiểm xã hội cấp trung ương.

- Chuyên viên chính về bảo hiểm xã hội cấp trung ương, cấp tỉnh.

- Chuyên viên về bảo hiểm xã hội cấp trung ương, cấp tỉnh và cấp huyện.

- Chuyên viên cao cấp về bình đẳng giới cấp trung ương.

- Chuyên viên chính về bình đẳng giới cấp trung ương, cấp tỉnh.

- Chuyên viên về bình đẳng giới cấp trung ương, cấp tỉnh và cấp huyện.

- Chuyên viên cao cấp về quản lý lao động ngoài nước cấp trung ương.

- Chuyên viên chính về quản lý lao động ngoài nước cấp trung ương, cấp tỉnh.

- Chuyên viên về quản lý lao động ngoài nước cấp trung ương, cấp tỉnh.

- Chuyên viên cao cấp về an toàn, vệ sinh lao động cấp trung ương.

- Chuyên viên chính về an toàn, vệ sinh lao động cấp trung ương, cấp tỉnh.

- Chuyên viên về an toàn, vệ sinh lao động cấp trung ương, cấp tỉnh và cấp huyện.

- Chuyên viên cao cấp về người có công cấp trung ương.

- Chuyên viên chính về người có công cấp trung ương, cấp tỉnh.

- Chuyên viên về người có công cấp trung ương, cấp tỉnh và cấp huyện.

- Chuyên viên cao cấp về phòng, chống tệ nạn xã hội cấp trung ương.

- Chuyên viên chính về phòng, chống tệ nạn xã hội cấp trung ương, cấp tỉnh.

- Chuyên viên về phòng, chống tệ nạn xã hội cấp trung ương, cấp tỉnh và cấp huyện.

- Chuyên viên cao cấp về việc làm cấp trung ương.

- Chuyên viên chính về việc làm cấp trung ương, cấp tỉnh.

- Chuyên viên về việc làm cấp trung ương, cấp tỉnh và cấp huyện…

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: 

+ Ban hành văn bản mới: Không.

+ Bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành: Không.

- Trách nhiệm khác: Không

- Cơ quan tham mưu: Sở Lao động, Thương Binh và Xã hội.

Tin liên quan