Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư số 10/2023/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN ngày 25 tháng 12 năm 2019 ...

Giới thiệu văn bản mới Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương  
Thông tư số 10/2023/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN ngày 25 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật

* Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ

* Ngày ban hành: 01/6/2023

* Ngày có hiệu lực: 18/7/2023

* Nội dung chính:

Ngày 01/6/2023, Bộ Khoa học và công nghệ đã có Thông tư 10/2023/TT-BKHCN sửa đổi Thông tư 26/2019/TT-BKHCN quy định về chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật.

Theo đó Quy chuẩn kỹ thuật địa phương là quy chuẩn kỹ thuật do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành kèm theo văn bản quy phạm pháp luật để:

- Áp dụng trong phạm vi quản lý của địa phương đối với các sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình đặc thù của địa phương;

- Yêu cầu cụ thể về kiểm soát an toàn, môi trường cho phù hợp với đặc điểm địa lý, khí hậu, thủy văn và trình độ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Về Quy chuẩn kỹ thuật địa phương viết tắt là: QCĐP.

(Hiện hành quy định Quy chuẩn kỹ thuật địa phương là quy chuẩn kỹ thuật do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành…)

Về bố cục và đánh số thứ tự trong quy chuẩn kỹ thuật

Tùy theo mức độ phức tạp của đối tượng quản lý, nội dung quy định kỹ thuật, kết cấu của quy chuẩn kỹ thuật cơ bản được bố cục như sau:

- Phần, chương, mục, điều, điểm, đoạn, phụ lục; hoặc

- Phần, điều, điểm, đoạn; hoặc

- Điều, điểm, đoạn.

Phần, chương, mục, điều, phụ lục trong quy chuẩn kỹ thuật phải có tiêu đề; tiêu đề là cụm từ chỉ nội dung chính của phần, chương, mục, điều, phụ lục.

Bố cục và đánh số thứ tự trong quy chuẩn kỹ thuật được thực hiện theo Mẫu quy định tại Phụ lục X kèm theo Thông tư 10/2023/TT-BKHCN .

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: 

+ Ban hành văn bản mới: Không.

+ Bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành: Không.

- Trách nhiệm khác: Không

- Cơ quan tham mưu: Sở Khoa học và Công nghệ

Tin liên quan