Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư số 07/2022/TT-BLĐTBXH ngày 06/5/2022 hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 1...

Giới thiệu văn bản mới Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương  
Thông tư số 07/2022/TT-BLĐTBXH ngày 06/5/2022 hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14/10/2013...
Thông tư số 07/2022/TT-BLĐTBXH ngày 06/5/2022 hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 62/2015/QĐ-TTg ngày 04/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên  gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a

* Cơ quan ban hành: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

* Ngày ban hành: 06/5/2022

* Ngày có hiệu lực: 24/6/2022

* Nội dung chính:

Ngày 06/5/2022, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH ban hành Thông tư 07/2022/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Quyết định 57/2013/QĐ-TTg được sửa đổi bởi Quyết định 62/2015/QĐ-TTg về trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a.

Theo đó, hồ sơ xét hưởng trợ cấp một lần được hướng dẫn như sau:

- Hồ sơ xét hưởng trợ cấp một lần được thực hiện theo quy định tại Điều 3 Thông tư liên tịch 17/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC .

- Trường hợp chuyên gia không có Quyết định cử đi và Quyết định về nước của cơ quan có thẩm quyền hoặc Giấy xác nhận thời gian làm chuyên gia tại Lào, Căm-pu-chi-a thì phải có 01 trong các loại giấy tờ:

+ Bản sao được chứng thực từ bản chính;

+ Bản sao (kèm theo bản chính để đối chiếu) lý lịch Đảng viên hoặc lý lịch cán bộ, công chức, viên chức (CB,CC,VC) khai trước ngày 01/01/1995, mà trong đó có khai thời gian được cử làm chuyên gia tại Lào và Căm-pu-chi-a.

- Trường hợp cơ quan, tổ chức cử đi là đơn vị của CQNN, đã được chuyển đổi, tổ chức lại theo mô hình DN mà hồ sơ của đối tượng không có Quyết định cử đi và Quyết định về nước của cơ quan có thẩm quyền hoặc lý lịch Đảng viên hoặc lý lịch CB, CC, VC thì:

Phải có Giấy xác nhận thời gian làm chuyên gia tại Lào, Căm-pu-chi-a của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cấp trên của cơ quan, tổ chức cử đi theo mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 07/2022.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: 

+ Ban hành văn bản mới: Không.

+ Bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành: Không.

- Trách nhiệm khác: Không

- Cơ quan tham mưu: Không.

Tin liên quan