Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư số 05/2023/TT-BNV hướng dẫn mẫu hợp đồng dịch vụ và mẫu hợp đồng lao động đối với một số loại công việc tron...

Giới thiệu văn bản mới Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương  
Thông tư số 05/2023/TT-BNV hướng dẫn mẫu hợp đồng dịch vụ và mẫu hợp đồng lao động đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập

* Cơ quan ban hành: Bộ Nội vụ

* Ngày ban hành: 03/5/2023

* Ngày có hiệu lực: 20/6/2023

* Nội dung chính:

Ngày 03/5/2023, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 05/2023/TT-BNV hướng dẫn mẫu hợp đồng dịch vụ, hợp đồng lao động đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập. Theo đó, mẫu hợp đồng lao động đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập bao gồm các nội dung chính sau:

- Thông tin của người sử dụng lao động và người lao động;

- Thông tin về công việc, vị trí việc làm và thời hạn hợp đồng;

- Quyền và nghĩa vụ của người lao động;

- Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động;

- Các trường hợp tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động;

- Các phương thức giải quyết tranh chấp;

- Điều khoản thi hành;

- Chữ ký, đóng dấu của các bên.

Mẫu hợp đồng dịch vụ đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập bao gồm các nội dung chính sau:

- Thông tin của bên sử dụng dịch vụ và bên cung ứng dịch vụ;

- Nội dung dịch vụ mà hai bên thỏa thuận, trong đó ghi rõ thời hạn sử dụng dịch vụ, nội dung công việc đảm bảo theo quy định tại Bộ luật Dân sự 2015, số người làm việc, địa điểm làm việc và các nội dung khác do hai bên thỏa thuận;

- Quyền và nghĩa vụ của bên sử dụng dịch vụ;

- Quyền và nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ;

- Tiền dịch vụ, chi phí khác và phương thức thanh toán;

- Các trường hợp đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng;

- Phương thức giải quyết tranh chấp;

- Các thỏa thuận khác gắn với tính chất, đặc điểm của ngành, lĩnh vực và điều kiện đặc thù của cơ quan, đơn vị sử dụng dịch vụ nhưng không trái với quy định của pháp luật;

- Điều khoản thi hành;

- Chữ ký, đóng dấu của các bên.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: 

+ Ban hành văn bản mới: Không.

+ Bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành: Không.

- Trách nhiệm khác: Không

- Cơ quan tham mưu: Sở Nội vụ

Tin liên quan