Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư số 05/2022/TT-BLĐTBXH ngày 05/4/2022 quy định về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trong giáo ...

Giới thiệu văn bản mới Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương  
Thông tư số 05/2022/TT-BLĐTBXH ngày 05/4/2022 quy định về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp

* Cơ quan ban hành: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

* Ngày ban hành: 05/4/2022

* Ngày có hiệu lực: 20/5/2022

* Văn bản hết hiệu lực: Thông tư số 29/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo.

* Nội dung chính:

Ngày 05/4/2022, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 05/2022/TT-BLĐTBXH quy định về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp.

Theo đó, liên kết đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp được tổ chức theo 2 hình thức sau: liên kết phối hợp đào tạo và liên kết đặt lớp đào tạo.

- Đối với liên kết phối hợp đào tạo, đơn vị phối hợp liên kết đào tạo:

+ Trực tiếp tham gia giảng dạy, phối hợp quản lý quá trình đào tạo và đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị để thực hiện liên kết đào tạo.

+ Hoặc chỉ tham gia vào hoạt động giảng dạy trong chương trình liên kết đào tạo. (Quy định mới)

- Liên kết đặt lớp đào tạo:

Đơn vị phối hợp liên kết đào tạo không tham gia giảng dạy, chỉ phối hợp quản lý và đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị để thực hiện liên kết đào tạo.

Về mục tiêu liên kết đào tạo: Nhằm mục tiêu khai thác, phối hợp và huy động các nguồn lực xã hội để đào tạo nhân lực lao động trong giáo dục nghề nghiệp, nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: 

+ Ban hành văn bản mới: Không.

+ Bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành: Không.

- Trách nhiệm khác: Không

- Cơ quan tham mưu: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Tin liên quan