Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư số 04/2024/TT-BTTTT quy định về hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

Giới thiệu văn bản mới Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương  
Thông tư số 04/2024/TT-BTTTT quy định về hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

* Cơ quan ban hành: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

* Ngày ban hành: 10/5/2024

* Ngày có hiệu lực: 25/6/2024

* Nội dung chính:

Ngày 06/5/2024, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 04/2024/TT-BLĐTBXH quy định về hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Lao động – Thương binh và Xã hội. Theo đó, hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Lao động – Thương binh và Xã hội bao gồm: Danh mục Hệ thống chỉ tiêu thống kê và Nội dung chỉ tiêu thống kê quy định chi tiết tại Phụ lục I và Phụ lục II kèm theo Thông tư 04/2024/TT-BLĐTBXH .

Trong đó, danh mục hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Lao động – Thương binh và Xã hội như sau:

Nhóm 1: Chỉ tiêu thống kê quốc gia giao cho Bộ ngành Lao động – Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp, bao gồm:

- Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo

- Tỷ lệ phân luồng học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông vào học giáo dục nghề nghiệp

Nhóm 2: Chỉ tiêu thống kê do Bộ ban hành, bao gồm:

- Lao động - Việc làm

- Giáo dục nghề nghiệp

- Người có công

- Bảo trợ xã hội - Giảm nghèo

- Phòng chống tệ nạn xã hội

- Chăm sóc và bảo vệ trẻ em

- Bình đẳng giới

- Thanh tra và các lĩnh vực khác

Tổ chức thực hiện

- Vụ Kế hoạch – Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

+ Xây dựng và trình Bộ ban hành Chế độ báo cáo thống kê ngành Lao động – Thương binh và Xã hội, tổng hợp số liệu thống kê trong hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Lao động – Thương binh và Xã hội.

+ Hướng dẫn các đơn vị xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành, ứng dụng công nghệ thông tin vào thu thập, xây dựng, khai thác và cung cấp thông tin trong cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ công tác thống kê nhà nước.

- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc các Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan tổ chức thu thập, tổng hợp báo cáo thông tin thống kê cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: 

+ Ban hành văn bản mới: Không.

+ Bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành: Không.

- Trách nhiệm khác: Không

- Cơ quan tham mưu: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Tin liên quan