Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư số 04/2024/TT-BTP ngày 06/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2020/TT-BTP ngày 08/4/2020 ...

Giới thiệu văn bản mới Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương  
Thông tư số 04/2024/TT-BTP ngày 06/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2020/TT-BTP ngày 08/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, hướng dẫn sử dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch...
Thông tư số 04/2024/TT-BTP ngày 06/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2020/TT-BTP ngày 08/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, hướng dẫn sử dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch và mẫu giấy tờ về quốc tịch và Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ- CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch

* Cơ quan ban hành: Bộ Tư pháp   

* Ngày ban hành: 06/6/2024

* Ngày có hiệu lực: 06/6/2024

* Nội dung chính:

Ngày 06/6/2024, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 04/2024/TT-BTP sửa đổi Thông tư 02/2020/TT-BTP hướng dẫn sử dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch và mẫu giấy tờ về quốc tịch và Thông tư 04/2020/TT-BTP. Theo đó, thay thế các mẫu Sổ tại Điều 3 Thông tư 02/2020/TT-BTP , gồm:

+ Sổ thụ lý hồ sơ các việc về quốc tịch (TP/QT-2024-STLHSQT);

+ Sổ đăng ký xác định có quốc tịch Việt Nam (TP/QT-2024-SĐKXĐCQTVN);

+ Sổ cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam (TP/QT-2024-SCGXNCQTVN);

+ Sổ cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam (TP/QT-2024- SCGXNGVN);

- Thay thế các loại mẫu giấy tờ về quốc tịch tại Điều 4 Thông tư 02/2020/TT-BTP , gồm:

+ Đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam;

+ Đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam dùng cho người giám hộ/người đại diện theo pháp luật làm Đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam cho người được giám hộ/được đại diện;

+ Đơn xin trở lại quốc tịch Việt Nam;

+ Đơn xin trở lại quốc tịch Việt Nam dùng cho người giám hộ/người đại diện theo pháp luật làm Đơn xin trở lại quốc tịch Việt Nam cho người được giám hộ/được đại diện;

+ Đơn xin thôi quốc tịch Việt Nam;

+ Đơn xin thôi quốc tịch Việt Nam dùng cho người giám hộ/người đại diện theo pháp luật làm Đơn thôi quốc tịch Việt Nam cho người được giám hộ/được đại diện;

+ Bản khai lý lịch;

+ Tờ khai đề nghị đăng ký xác định có quốc tịch Việt Nam;

+ Tờ khai đề nghị cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam;

+ Tờ khai đề nghị xác nhận là người gốc Việt Nam;

+ Trích lục đăng ký xác định có quốc tịch Việt Nam;

+ Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam;

+ Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam;

+ Danh sách người được đề nghị giải quyết các việc quốc tịch

- Bổ sung 02 mẫu Tờ khai dưới đây:

+ Tờ khai đề nghị cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam dùng cho người đại diện theo pháp luật đề nghị cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam cho người được đại diện (TP/QT-2024-TKXNCQTVN.2);

+ Tờ khai đề nghị xác nhận là người gốc Việt Nam dùng cho người đại diện theo pháp luật đề nghị cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam cho người được đại diện (TP/QT-2024- TKXNNGVN.2).

- Bãi bỏ mẫu “Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả hồ sơ” tại Điều 4 Thông tư 02/2020/TT-BTP .

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: 

+ Ban hành văn bản mới: Không

+ Bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành: Không.

- Trách nhiệm khác: Không

- Cơ quan tham mưu: Sở Tư pháp.  

Tin liên quan