Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư số 04/2023/TT-BNV bãi bỏ Thông tư số 03/2008/TT- BNV ngày 03 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việ...

Giới thiệu văn bản mới Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương  
Thông tư số 04/2023/TT-BNV bãi bỏ Thông tư số 03/2008/TT- BNV ngày 03 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện xét nâng ngạch không qua thi đối với cán bộ, công chức viên chức đã có thông báo nghỉ hưu

* Cơ quan ban hành: Bộ Nội vụ

* Ngày ban hành: 03/5/2023

* Ngày có hiệu lực: 15/6/2023

* Nội dung chính:

Thông tư 04/2023/TT-BNV quy định bãi bỏ toàn bộ Thông tư 03/2008/TT-BNV về việc hướng dẫn thực hiện xét nâng ngạch không qua thi đối với cán bộ, công chức viên chức đã có thông báo nghỉ hưu.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: 

+ Ban hành văn bản mới: Không.

+ Bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành: Không.

- Trách nhiệm khác: Không

- Cơ quan tham mưu: Sở Nội vụ


Tin liên quan