Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư số 04/2023/TT-BKHCN ngày 15/5/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định quản lý nhiệm vụ k...

Giới thiệu văn bản mới Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương  
Thông tư số 04/2023/TT-BKHCN ngày 15/5/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia

* Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ

* Ngày ban hành: 15/5/2023

* Ngày có hiệu lực: 30/6/2023

* Nội dung chính:

Ngày 15/5/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 04/2023/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia.

Sửa một số quy định về quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia

- Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 12 và Khoản 1 Điều 17 Thông tư 05/2015/TT-BKHCN quy định tổ chức quản lý các Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia như sau:

+ Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 12 thành:

"1. Căn cứ theo Quyết định phê duyệt nhiệm vụ của Chương trình, Bộ chủ trì tổ chức ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ với Tổ chức chủ trì theo Mẫu hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

Đối với những nhiệm vụ của Chương trình do Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý, Bộ Khoa học và Công nghệ phân cấp cho đơn vị quản lý kinh phí thực hiện ký hợp đồng với Tổ chức chủ trì."

+ Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 17 thành:

"1. Bộ chủ trì tổ chức việc thanh lý hợp đồng với Tổ chức chủ trì theo quy định.

Đối với những nhiệm vụ của Chương trình do Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý, Bộ Khoa học và Công nghệ phân cấp cho đơn vị quản lý kinh phí thực hiện thanh lý hợp đồng."

- Sửa đổi, bổ sung tên Điều 8 và Khoản 1 Điều 8 Thông tư 09/2014/TT-BKHCN quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thành:

"Điều 8. Ký hợp đồng, thanh lý hợp đồng thực hiện nhiệm vụ

1. Bộ Khoa học và Công nghệ phân cấp cho đơn vị quản lý kinh phí ký hợp đồng, thanh lý hợp đồng thực hiện nhiệm vụ với tổ chức chủ trì nhiệm vụ."

- Sửa đổi, bổ sung Điều 18 và Khoản 1 Điều 20 Thông tư 10/2019/TT-BKHCN quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư như sau:

+ Sửa đổi, bổ sung Điều 18 thành:

"Điều 18. Tổ chức ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ Nghị định thư

Bộ Khoa học và Công nghệ phân cấp cho đơn vị quản lý kinh phí nhiệm vụ Nghị định thư ký hợp đồng với tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ Nghị định thư đã được phê duyệt theo Mẫu hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành."

+ Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 20 thành:

"1. Trình tự, thủ tục đánh giá nghiệm thu kết quả, thanh lý hợp đồng và công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ Nghị định thư thực hiện theo quy định tại Thông tư số 11/2014/TT-BKHCN ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về hướng dẫn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước (sau đây gọi là Thông tư số 11/2014/TT-BKHCN ).

Bộ Khoa học và Công nghệ phân cấp cho đơn vị quản lý kinh phí nhiệm vụ Nghị định thư thực hiện thanh lý hợp đồng."

Đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đã ký hợp đồng trước thời điểm Thông tư 04/2023/TT-BKHCN có hiệu lực thì tiếp tục áp dụng các quy định có liên quan tại Thông tư 05/2015/TT-BKHCN , Thông tư 09/2014/TT-BKHCN và Thông tư 10/2019/TT-BKHCN .

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: 

+ Ban hành văn bản mới: Không.

+ Bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành: Không.

- Trách nhiệm khác: Không

- Cơ quan tham mưu: Sở Khoa học và Công nghệ.

Tin liên quan