Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư số 03/2024/TT-BNNPTNT ngày 01/4/2024 bãi bỏ một số quy định tại Thông tư số 34/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn...

Giới thiệu văn bản mới Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương  
Thông tư số 03/2024/TT-BNNPTNT ngày 01/4/2024 bãi bỏ một số quy định tại Thông tư số 34/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn...
Thông tư số 03/2024/TT-BNNPTNT ngày 01/4/2024 bãi bỏ một số quy định tại Thông tư số 34/2018/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 33/2014/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 10 năm 2014 và Thông tư số 20/2017/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

* Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   

* Ngày ban hành: 01/4/2024

* Ngày có hiệu lực: 16/5/2024

* Nội dung chính:

Ngày 01/4/2024, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT ban hành Thông tư 03/2024/TT-BNNPTNT bãi bỏ một số quy định tại Thông tư 34/2018/TT-BNNPTNT liên quan đến kiểm dịch thực vật. Theo đó, bãi bỏ một số quy định tại Thông tư 34/2018/TT-BNNPTNT sau đây:

- Bãi bỏ khoản 3 Điều 1 Thông tư 33/2014/TT-BNNPTNT quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và sau nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 1 Thông tư 34/2018/TT-BNNPTNT ;

- Bãi bỏ Điều 7b, Phụ lục Ib Thông tư 33/2014/TT-BNNPTNT được bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Thông tư 34/2018/TT-BNNPTNT ;

- Bãi bỏ Điều 18a, Điều 18b Thông tư 33/2014/TT-BNNPTNT được bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Thông tư 34/2018/TT-BNNPTNT ;

- Bãi bỏ Điều 2 Thông tư 34/2018/TT-BNNPTNT .

Đối với các hồ sơ đăng ký kiểm dịch thực vật và kiểm tra nhà nước về chất lượng thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có nguồn gốc thực vật nhập khẩu nộp trước ngày 16/5/2024, thực hiện theo quy định của Thông tư 34/2018/TT-BNNPTNT;

Đối với các hồ sơ đề nghị miễn giảm kiểm tra nhà nước về chất lượng thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có nguồn gốc thực vật nhập khẩu nộp trước ngày 16/5/2024 thì Cục Bảo vệ thực vật tiếp tục thực hiện theo quy định pháp luật về chăn nuôi, thủy sản;

Đối với các sản phẩm thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có nguồn gốc thực vật nhập khẩu đã được Cục Bảo vệ thực vật ban hành văn bản xác nhận sản phẩm được miễn giảm kiểm tra nhà nước về chất lượng thì tiếp tục được miễn giảm kiểm tra nhà nước về chất lượng theo thời hạn ghi trong văn bản xác nhận.

Thông tư 03/2024/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ ngày 16/5/2024.   

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: 

+ Ban hành văn bản mới: Không

+ Bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành: Không.

- Trách nhiệm khác: Không

- Cơ quan tham mưu: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.  

Tin liên quan