Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư số 02/2023/TT-KHCN hướng dẫn một số nội dung chuyên môn phục vụ công tác xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ...

Giới thiệu văn bản mới Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương  
Thông tư số 02/2023/TT-KHCN hướng dẫn một số nội dung chuyên môn phục vụ công tác xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước

* Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ

* Ngày ban hành: 08/5/2023

* Ngày có hiệu lực: 23/6/2023

* Nội dung chính:

Ngày 05/5/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 02/2023/TT-BKHCN hướng dẫn một số nội dung chuyên môn phục vụ công tác xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước. Theo đó, 05 chức danh thực hiện nhiệm vụ và hệ số lao động khoa học của các chức danh.

Chủ nhiệm nhiệm vụ: 1,0

Thư ký khoa học: 0,3

Thành viên chính: 0,8

Thành viên: 0,4

Kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ: 0,2

Một cá nhân có thể tham gia nhiều nội dung, công việc nghiên cứu với các chức danh khác nhau. Thù lao của cá nhân trong nội dung, công việc nghiên cứu tính theo hệ số lao động khoa học của chức danh tương ứng và thời gian thực hiện nội dung, công việc nghiên cứu đó.

Cơ quan quản lý nhiệm vụ được thuê chuyên gia tư vấn độc lập để:

Xây dựng đề xuất đặt hàng nhiệm vụ

Xác định nhiệm vụ đặt hàng

Cho ý kiến trước khi quyết định lựa chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ

Xem xét, đánh giá thực tế cơ sở vật chất - kỹ thuật, nhân lực và năng lực tài chính của tổ chức, cá nhân được kiến nghị chủ trì hoặc phối hợp thực hiện nhiệm vụ

Kiểm tra, đánh giá tổ chức, cá nhân chủ trì trong quá trình thực hiện nhiệm vụ

Tư vấn, đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ

Xây dựng báo cáo đề xuất với cơ quan quản lý chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia về các nội dung để tổ chức, triển khai có hiệu quả các mục tiêu của chương trình

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: 

+ Ban hành văn bản mới: Không.

+ Bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành: Không.

- Trách nhiệm khác: Không

- Cơ quan tham mưu: Sở Khoa học và Công nghệ

Tin liên quan