Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư số 01/2024/TT-BXD quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng trong ngành Xây dựng

Giới thiệu văn bản mới Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương  
Thông tư số 01/2024/TT-BXD quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng trong ngành Xây dựng

* Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựng

* Ngày ban hành: 06/5/2024

* Ngày có hiệu lực: 01/7/2024

* Nội dung chính:

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 01/2024/TT-BXD ngày 06/5/2024 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng trong ngành Xây dựng. Theo đó, tiêu chuẩn xét tặng “Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Xây dựng” như sau:

* “Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Xây dựng” để tặng hoặc truy tặng một lần cho cá nhân đang công tác hoặc đã nghỉ chế độ trong ngành Xây dựng, đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

- Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Bộ Xây dựng;

- Cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động;

- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được cấp có thẩm quyền đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và có thâm niên công tác:

+ Đối với nam: Có 20 năm công tác liên tục trong ngành Xây dựng hoặc tổng thời gian công tác là 25 năm, trong đó có 15 năm công tác liên tục trong ngành Xây dựng;

+ Đối với nữ: Có 15 năm công tác liên tục trong ngành Xây dựng hoặc tổng thời gian công tác là 20 năm, trong đó có 10 năm công tác liên tục trong ngành Xây dựng.

* “Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Xây dựng” để tặng một lần cho cá nhân ngoài ngành Xây dựng, đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

- Cán bộ lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương có công lao, đóng góp cho sự nghiệp phát triển của ngành Xây dựng;

- Cá nhân có sáng chế, phát minh, công trình khoa học cấp Nhà nước có giá trị, được ứng dụng trong ngành Xây dựng, được cấp có thẩm quyền công nhận;

- Cá nhân người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài có thành tích, công lao đóng góp trong việc xây dựng và củng cố mối quan hệ hợp tác giữa các nước, các tổ chức quốc tế với ngành Xây dựng Việt Nam, đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển của ngành Xây dựng;

- Cá nhân có thành tích, công lao đóng góp, hỗ trợ thiết thực, hiệu quả cho sự nghiệp phát triển của ngành Xây dựng.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: 

+ Ban hành văn bản mới: Không.

+ Bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành: Không.

- Trách nhiệm khác: Không

- Cơ quan tham mưu: Sở Xây dựng

Tin liên quan