Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư số 01/2022/TT-BYT ngày 10/01/2022 quy định ghi chép ban đầu và chế độ báo cáo thống kê chuyên ngành dân số

Giới thiệu văn bản mới Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương  
Thông tư số 01/2022/TT-BYT ngày 10/01/2022 quy định ghi chép ban đầu và chế độ báo cáo thống kê chuyên ngành dân số

* Cơ quan ban hành: Bộ Y tế.

* Ngày ban hành: 10/01/2022

* Ngày có hiệu lực: 01/3/2022

* Nội dung chính:

Ngày 10/01/2022, Bộ Y tế ban hành Thông tư 01/2022/TT-BYT về việc quy định ghi chép ban đầu và chế độ báo cáo thống kê chuyên ngành dân số.

Theo đó, báo cáo thống kê trong kỳ được tính bắt đầu từ ngày 01 đầu kỳ báo cáo cho đến hết ngày cuối kỳ báo cáo, tính theo năm dương lịch bao gồm: Báo cáo thống kê trong tháng được tính bắt đầu từ ngày 01 đầu tháng báo cáo cho đến hết ngày cuối của tháng báo cáo; Báo cáo thống kê trong quý (3 tháng) được tính bắt đầu từ ngày 01 đầu tháng đầu tiên cho đến hết ngày cuối cùng của tháng thứ ba của kỳ báo cáo; Báo cáo thống kê trong năm được tính bắt đầu từ ngày 01/01 cho đến hết ngày 31/12 của năm báo cáo.

Phương thức gửi báo cáo bằng văn bản điện tử được thể hiện bằng một trong các hình thức sau: văn bản điện tử dưới dạng tệp tin điện tử, dạng tệp pdf của báo cáo giấy đã được xác thực của đơn vị thực hiện báo cáo; báo cáo bằng tiện ích trên phần mềm tin học theo quy định của Bộ Y tế.

Ngoài ra, cộng tác viên dân số thực hiện ghi chép ban đầu về dân số, thực hiện thông qua phỏng vấn trực tiếp thành viên của hộ dân cư hoặc phỏng vấn người có trách nhiệm trong hộ, trong thôn, trong xã. Hằng tháng, cộng tác viên dân số thu tin, ghi chép ban đầu vào sổ A0 các thông tin cập nhật của các thành viên trong hộ dân cư trên địa bàn mình quản lý.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/3/2022.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: 

+ Ban hành văn bản mới: Không.

+ Bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành: Không.

- Trách nhiệm khác: Không

- Cơ quan tham mưu: Sở Y tế.

Tin liên quan