Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư số 01/2022/TT-BTNMT ngày 07/01/2022 quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường về ứng phó với biến đổ...

Giới thiệu văn bản mới Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương  
Thông tư số 01/2022/TT-BTNMT ngày 07/01/2022 quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường về ứng phó với biến đổi khí hậu

* Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường.

* Ngày ban hành: 07/01/2022

* Ngày có hiệu lực: 07/01/2022

* Văn bản bị bãi bỏ: Điều 5 Thông tư số 08/2016/TT-BTNMT ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và đánh giá khí hậu quốc gia. 

* Nội dung chính:

Ngày 07/01/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 01/2022/TT-BTNMT về việc quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường về ứng phó với biến đổi khí hậu.

Theo đó, nội dung đánh giá tác động của biến đổi khí hậu bao gồm: Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến hệ thống tự nhiên gồm tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên rừng, đa dạng sinh học, tài nguyên biển, đảo và các tài nguyên, yếu tố môi trường khác; Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến hệ thống kinh tế gồm hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, cơ sở hạ tầng; Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến hệ thống xã hội. Bên cạnh đó, Bộ quản lý lĩnh vực thành lập và tổ chức họp Hội đồng thẩm định kết quả kiểm kê khí nhà kính cấp lĩnh vực; thành phần Hội đồng thẩm định gồm đại diện các Bộ quản lý lĩnh vực, Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Bộ có liên quan và các chuyên gia có chuyên môn phù hợp.

Cụ thể, các thành viên Hội đồng thẩm định đánh giá kết quả kiểm kê khí nhà kính theo các nội dung chính sau: Sự đầy đủ về nội dung, thông tin, dữ liệu kiểm kê khí nhà kính; Sự phù hợp về việc xác định các nguồn phát thải, bể hấp thụ khí nhà kính; Sự phù hợp của phương pháp kiểm kê khí nhà kính; Đánh giá sự chính xác và độ tin cậy của kết quả kiểm kê khí nhà kính.

Thông tư có hiệu lực từ ngày ký.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: 

+ Ban hành văn bản mới: Không.

+ Bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành: Không.

- Trách nhiệm khác: Không

- Cơ quan tham mưu: Không.

Tin liên quan