Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư 90/2021/TT-BTC về việc hướng dẫn kế toán áp dụng cho Quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách

Giới thiệu văn bản mới Thông tư liên tịch  
Thông tư 90/2021/TT-BTC về việc hướng dẫn kế toán áp dụng cho Quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách

* Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính.

* Ngày ban hành: 13/10/2021.

* Ngày có hiệu lực: 01/01/2022.

* Nội dung chính:

Thông tư này hướng dẫn về chứng từ kế toán, tài khoản kế toán, sổ kế toán, báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán cho các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách (sau đây gọi tắt là Quỹ). Thông tư này không áp dụng cho việc xác định nghĩa vụ thuế của các Quỹ đối với ngân sách nhà nước.

Theo đó, Quỹ lập, sử dụng, bảo quản và lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định Luật Kế toán năm 2015 và các văn bản có liên quan. Quỹ được chủ động thiết kế, xây dựng hệ thống và biểu mẫu chứng từ kê toán phù hợp với đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý của Quỹ, nhưng phải đáp ứng các quy định pháp luật và đảm bảo nguyên tắc rõ ràng, minh bạch, kịp thời, dễ kiểm tra, kiểm soát, đối chiếu.

Bên cạnh đó, Quỹ phải khóa sổ kế toán và lập báo cáo tài chính (BCTC) để gửi cơ quan có thẩm quyền và các đơn vị có liên quan. Việc lập và trình bày BCTC tuân thủ các nguyên tắc: việc lập BCTC phải căn cứ số liệu kế toán sau khi khóa sổ kế toán, BCTC phải được lập đúng nội dung phương pháp theo quy định và được trình bày nhất quán giữa các kỳ kế toán; BCTC phải có chữ ký người lập, kế toán trưởng và người đại diện theo pháp luật của Quỹ.

Ngoài ra, BCTC phải được phản ánh một cách trung thực, khách quan về nội dung và giá trị các chỉ tiêu báo cáo; được lập kịp thời, đúng thời gian quy định, trình bày rõ ràng, dễ hiểu, chính xác thông tin, số liệu kế toán; thông tin, số liệu báo cáo phải được phản ánh liên tục, số liệu của kỳ này phải được kế tiếp số liệu của kỳ trước…

 * Thủ tục hành chính do địa phương thực hiện: Không.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: Không quy định trực tiếp.

- Trách nhiệm triển khai thực hiện: UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu: Sở Tài chính./.

Tin liên quan