Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư 47/2021/TT-BGDĐT bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trong...

Giới thiệu văn bản mới Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương  
Thông tư 47/2021/TT-BGDĐT bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trong lĩnh vực giáo dục

* Cơ quan ban hành: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

* Ngày ban hành: 31/12/2021.

* Ngày có hiệu lực: 15/02/2022.

* Văn bản quy phạm pháp luật bị thay thế:

* Nội dung chính:

Bãi bỏ toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật sau đây:

1. Thông tư số 31/TT ngày 4 tháng 11 năm 1989 của Bộ Giáo dục Hướng dẫn thực hiện chế độ chi tiêu cho các hoạt động thực hành, thực tập sư phạm ngoài trường của các trường sư phạm.

2. Thông tư số 22/TT ngày 12 tháng 11 năm 1992 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn công tác quản lý, sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng sau đại học ở trong nước.

3. Quyết định số 10/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 02 tháng 4 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định tiếp khách nước ngoài của Lãnh đạo Bộ.

4. Thông tư số 25/2003/TT-BGDĐT ngày 09 tháng 6 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện mua sắm thiết bị dạy học phục vụ việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.

5. Thông tư số 15/2012/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá trung tâm giáo dục thường xuyên.

* Thủ tục hành chính do địa phương thực hiện: Không

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế:

+ Ban hành văn bản mới: Không.

+ Bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành: Không.

- Trách nhiệm khác:

Tin liên quan