Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư 45/2023/TT-BCA quy định về cung cấp thông tin của lực lượng Công an nhân dân trên môi trường mạng do Bộ trưở...

Giới thiệu văn bản mới Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương  
Thông tư 45/2023/TT-BCA quy định về cung cấp thông tin của lực lượng Công an nhân dân trên môi trường mạng do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

* Ngày ban hành: 29/09/2023.

* Ngày có hiệu lực: 15/11/2023.

* Văn bản quy phạm pháp luật bị thay thế:

* Nội dung chính:

Thông tư này quy định về việc cung cấp thông tin, quản lý hoạt động cung cấp thông tin và các điều kiện bảo đảm cho hoạt động cung cấp thông tin của Bộ Công an và Công an các đơn vị, địa phương trên môi trường mạng (không bao gồm mạng máy tính diện rộng dùng riêng ngành Công an).

Công an các đơn vị, địa phương, bao gồm: Các đơn vị nghiệp vụ, tham mưu, chính trị, hậu cần, thanh tra thuộc cơ quan bộ (các đơn vị trực thuộc Bộ); Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Công an cấp tỉnh); các học viện, trường Công an nhân dân; các bệnh viện trực thuộc Bộ Công an.

 Các tổ chức, cá nhân, cán bộ, chiến sĩ tham gia cung cấp thông tin và quản lý công tác cung cấp thông tin của Bộ Công an, Công an các đơn vị, địa phương trên môi trường mạng.

Theo đó, Kênh cung cấp thông tin của Bộ Công an trên môi trường mạng:

1. Cổng thông tin điện tử Bộ Công an.

2. Căn cứ điều kiện cụ thể, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định triển khai các kênh cung cấp thông tin sau đây trên môi trường mạng cho tổ chức, cá nhân: Cổng dữ liệu cấp Bộ; Mạng xã hội; Thư điện tử (Email); Ứng dụng trên thiết bị di động; Tổng đài điện thoại.

* Thủ tục hành chính do địa phương thực hiện: Không

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế:

+ Ban hành văn bản mới: Không.

+ Bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành: Không.

- Trách nhiệm khác:

Tin liên quan