Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư 35/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị truyền dữ liệu băng rộng hoạt động trong băng tần 2,4 GHz”.

Giới thiệu văn bản mới Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương  
Thông tư 35/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị truyền dữ liệu băng rộng hoạt động trong băng tần 2,4 GHz”.

* Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông.

* Ngày ban hành: 06/11/2020.

* Ngày có hiệu lực: 01/07/2021.

* Văn bản hết hiệu lực: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị thu phát vô tuyến sử dụng kỹ thuật điều chế trải phổ trong băng tần 2,4 GHz, ký hiệu QCVN 54:2011/BTTTT quy định tại khoản 14 Điều 1 Thông tư số 29/2011/TT-BTTTT ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông.

* Nội dung chính:

Thông tư 35/2020/TT-BTTTT về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị truyền dữ liệu băng rộng hoạt động trong băng tần 2,4 GHz” được Bộ Thông tin và Truyền thông thông qua ngày 06/11/2020.

Theo đó, công suất phát RF lớn nhất của thiết bị FHSS phải nhỏ hơn hoặc bằng 23 dBm. Đối với thiết bị FHSS không thích nghi, nhà sản xuất đã công bố công suất phát RF nhỏ hơn 23 dBm e.i.r.p., công suất phát RF phải bằng hoặc nhỏ hơn giá trị được công bố. Giới hạn này sẽ được áp dụng cho mọi kết hợp mức công suất và tổ hợp ăng ten.

Đồng thời, thiết bị FHSS không thích nghi phải tuân thủ các yêu cầu: Chu kỳ làm việc phải nhỏ hơn hoặc bằng giá trị lớn nhất được công bố bởi nhà sản xuất; Thời gian chuỗi phát lớn nhất là 5 ms; Thời gian khoảng ngừng phát nhỏ nhất là 5 ms.

Bên cạnh đó, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng quy định, thời gian truyền tích lũy trên bất kỳ tần số nhảy không được lớn hơn 15 ms trong bất kỳ khoảng thời gian quan sát là 15 ms nhân với số tần số nhảy nhỏ nhất (N) được sử dụng. Các thiết bị FHSS tuân thủ yêu cầu về chiếm giữ tần số thì thiết bị phải đáp ứng một trong hai Tùy chọn sau:

Tùy chọn thứ nhất, mỗi tần số nhảy của chuỗi nhảy tần phải được chiếm giữ ít nhất một lần trong một khoảng thời gian không lớn hơn bốn lần tích số của thời gian dừng và số các tần số nhảy sử dụng.

Tùy chọn thứ hai, xác suất chiếm giữ của mỗi tần số phải nằm trong khoảng ((1 / U) × 25 %) và 77%, trong đó U là số các tần số nhảy sử dụng.

* Thủ tục hành chính do địa phương thực hiện:

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: Không.

- Trách nhiệm khác: 

- Cơ quan chủ trì tham mưu tổ chức thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

Tin liên quan