Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư 33/2020/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành sửa đổi 01:2020 QCVN 86:2015/BGTVT Quy chuẩn kỹ ...

Giới thiệu văn bản mới Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương  
Thông tư 33/2020/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành sửa đổi 01:2020 QCVN 86:2015/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 4 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới.

* Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tải

* Ngày ban hành: 23/12/2020

* Ngày có hiệu lực: 15/02/2021

* Nội dung chính:

Ngày 23/12/2020, Bộ Giao thông Vận tải đã ra Thông tư 33/2020/TT-BGTVT về việc ban hành sửa đổi 01:2020 QCVN 86:2015/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 4 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới.

Theo đó, miễn kiểm tra, thử nghiệm khí thải và tiếp tục được thực hiện các thủ tục kiểm tra, chứng nhận đối với các trường hợp sau: Các xe đã được cấp Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng hoặc các xe đã được cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu trước thời điểm áp dụng QCVN “sửa đổi 01:2020 QCVN 86:2015/BGTVT”; Các xe được cấp Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng sau thời điểm áp dụng Quy chuẩn này trên cơ sở Giấy chứng nhận kiểu loại tương ứng đã được cấp trước thời điểm áp dụng Quy chuẩn này nhưng còn hiệu lực;…

Bên cạnh đó, xe sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới phải được kiểm tra khí thải theo quy định hiện hành của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu ô tô. Xe cần được chạy rà để đưa về điều kiện kỹ thuật tốt trước khi thử, tổ chức, cá nhân đăng ký thử nghiệm có thể tự quyết định quãng đường chạy rà theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

Ngoài ra, đối với các kiểu xe hoặc động cơ đã được thử nghiệm về khí thải và cấp báo cáo thử nghiệm phù hợp theo QCVN 86:2015/BGTVT được tiếp tục sử dụng báo cáo thử nghiệm đã cấp để thực hiện kiểm tra, chứng nhận theo quy định.

* Thủ tục hành chính do địa phương thực hiện:

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: Không

- Trách nhiệm khác: 

- Cơ quan chủ trì tham mưu tổ chức thực hiện: Sở Giao thông Vận tải​