Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư 27/2023/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm phương tiện thủy nội địa và tàu biển do Bộ trưởng...

Giới thiệu văn bản mới Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương  
Thông tư 27/2023/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm phương tiện thủy nội địa và tàu biển do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

* Ngày ban hành: 29/09/2023.

* Ngày có hiệu lực: 29/09/2023.

* Văn bản quy phạm pháp luật bị thay thế:

* Nội dung chính:

Theo đó, Thành phần, số lượng hồ sơ cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ sĩ quan an ninh tàu, cán bộ an ninh công ty  gồm: Đơn đề nghị của tổ chức, cá nhân theo Mẫu số 1, Mẫu số 2 tại Phụ lục XVII ban hành kèm theo Thông tư này; 01 ảnh màu cỡ 4 x 6 chụp trong thời gian 06 tháng kể từ ngày chụp đến ngày nộp hồ sơ (mặt sau ảnh ghi họ và tên, ngày tháng năm sinh).

- Bổ sung Phụ lục XVII ban hành kèm theo Thông tư số 27/2011/TT-BGTVT bằng Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

- Thay thế Phụ lục III, Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 49/2015/TT-BGTVT ngày 22 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn của lãnh đạo, đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ của đơn vị đăng kiểm phương tiện thủy nội địa (sau đây viết tắt là Thông tư số 49/2015/TT-BGTVT)

* Thủ tục hành chính do địa phương thực hiện: Không

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế:

+ Ban hành văn bản mới: Không.

+ Bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành: Không.

- Trách nhiệm khác:

Tin liên quan