Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư 27/2023/TT-BCA quy định công tác nghiên cứu chiến lược Công an nhân dân.

Giới thiệu văn bản mới Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương  
Thông tư 27/2023/TT-BCA quy định công tác nghiên cứu chiến lược Công an nhân dân.

* Cơ quan ban hành: Bộ công an

* Ngày ban hành: 05/07/2023

* Ngày có hiệu lực: 20/8/2023

* Nội dung chính:

Ngày 05/7/2023, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư 27/2023/TT-BCA quy định công tác nghiên cứu chiến lược Công an nhân dân. Trong đó, thông tư này quy định về nguyên tắc, thẩm quyền, quy trình trong quản lý và tổ chức công tác nghiên cứu chiến lược Công an nhân dân.

Nghiên cứu chiến lược Công an nhân dân là một mặt công tác công an, nghiên cứu các vấn đề vĩ mô, trung hạn, dài hạn và các vấn đề cấp bách về an ninh, trật tự, phục vụ tham mưu Đảng, Nhà nước đề ra chủ trương, đường lối, hoạch định, triển khai chiến lược, chính sách về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng Công an nhân dân.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: 

+ Ban hành văn bản mới: Không.

+ Bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành: Không.

- Trách nhiệm khác: Không

- Cơ quan tham mưu: Công an tỉnh

Tin liên quan