Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư 27/2022/TT-BTC bãi bỏ Quyết định 59/2007/QĐ-BTC về phê duyệt Điều lệ của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã.

Giới thiệu văn bản mới Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương  
Thông tư 27/2022/TT-BTC bãi bỏ Quyết định 59/2007/QĐ-BTC về phê duyệt Điều lệ của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã.

* Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính.

* Ngày ban hành: 11/5/2022.

* Ngày có hiệu lực: 01/7/2022.

* Văn bản bị bãi bỏ: Quyết định 59/2007/QĐ-BTC ngày 11/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã.

* Nội dung chính:

Ngày 11/5/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 27/2022/TT-BTC về việc bãi bỏ Quyết định 59/2007/QĐ-BTC ngày 11/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã. Theo đó, bãi bỏ toàn bộ Quyết định 59/2007/QĐ-BTC ngày 11/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã.

* Thủ tục hành chính do địa phương thực hiện: Không.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: Không quy định trực tiếp.

- Trách nhiệm triển khai thi hành: Không quy định trực tiếp.​


Tin liên quan