Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư 27/2021/TT-BYT về việc quy định kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử

Giới thiệu văn bản mới Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương  
Thông tư 27/2021/TT-BYT về việc quy định kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử

* Cơ quan ban hành: Bộ Y tế.

* Ngày ban hành: 20/12/2021.

* Ngày có hiệu lực: 15/02/2022.

* Nội dung chính:

Thông tư này quy định về: Nội dung và việc kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử (sau đây viết tắt là đơn thuốc điện tử), Giá trị pháp lý của đơn thuốc điện tử.

Theo đó, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải thực hiện việc kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử quy định tại Thông tư này theo lộ trình cụ thể như sau: Đối với các bệnh viện từ hạng 3 trở lên phải hoàn thành trước ngày 30/6/2022; Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác phải hoàn thành trước ngày 01/12/2022.

Đơn thuốc điện tử được lập, hiển thị, ký số, chia sẻ và lưu trữ bằng phương thức điện tử có giá trị pháp lý như đơn thuốc giấy. Bộ giao nhiệm vụ cho Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cơ quan quản lý y tế của các bộ, ngành cấp mã định danh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và mã người hành nghề cho đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý thông qua Hệ thống đơn thuốc quốc gia.

Đồng thời, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chịu trách nhiệm gửi đơn thuốc điện tử lên Hệ thống đơn thuốc quốc gia theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế ngay sau khi kết thúc quy trình khám bệnh, chữa bệnh đối với người bệnh ngoại trú và trước khi người bệnh ra viện đối với người bệnh nội trú…

* Thủ tục hành chính do địa phương thực hiện: Không.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: Không quy định trực tiếp.

- Trách nhiệm triển khai thi hành: Giám đốc Sở Y tế 

- Cơ quan tham mưu: Sở Y tế./.


Tin liên quan