Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư 26/2022/TT-BTC ngày 11/5/2022 hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với ...

Giới thiệu văn bản mới Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương  
Thông tư 26/2022/TT-BTC ngày 11/5/2022 hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của giáo dục đại học giai đoạn 2020-2025.

* Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính.

* Ngày ban hành: 11/5/2022.

* Ngày có hiệu lực: 26/5/2022.

* Nội dung chính:

Thông tư này hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của giáo dục đại học giai đoạn 2020-2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 436/QĐ-TTg ngày 30 tháng 03 năm 2020 (sau đây gọi là Quyết định số 436/QĐ-TTg).

Nội dung chuyên môn về chuẩn chương trình đào tạo, xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học thực hiện theo quy định tại Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 6 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ giáo dục đại học.

Cơ chế tài chính thực hiện Khung trình độ quốc gia của giáo dục đại học

Theo Thông tư, việc chi hội nghị, họp Ban chỉ đạo, Hội đồng tư vấn khối ngành, Hội đồng thẩm định chương trình để phục vụ cho hoạt động xây dựng chuẩn chương trình đào tạo đối với các trình độ của giáo dục đại học, Hội đồng tư vấn xây dựng và thẩm định báo cáo tham chiếu Khung trình độ quốc gia Việt Nam và Khung tham chiếu trình độ Asean thực hiện theo quy định tại Thông tư 40/2017/TT-BTC, Thông tư 71/2018/TT-BTC.

Bên cạnh đó, chi cho các hoạt động điều tra, khảo sát, thu thập, so sánh, phân tích các tài liệu mô tả các dịch vụ, hoạt động công việc của khối ngành của từng lĩnh vực đào tạo phục vụ cho hoạt động xây dựng chuẩn chương trình, báo cáo tham chiếu áp dụng theo quy định tại Thông tư 109/2016/TT-BTC. Đồng thời, chi dịch và hiệu đính tài liệu phục vụ cho hoạt động xây dựng chuẩn chương trình, báo cáo tham chiếu như sau:

Trước hết, chi dịch nói từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt và ngược lại thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Thông tư 71/2018/TT-BTC.

Tiếp theo, chi phiên dịch (dịch nói) từ tiếng Việt sang tiếng dân tộc thiểu số và ngược lại thì mức tiền công áp dụng bằng 70% mức chi thuê người dẫn đường kiêm phiên dịch tiếng dân tộc quy định tại Thông tư 109/2016/TT-BTC...

* Thủ tục hành chính do địa phương thực hiện: Không.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: Không quy định trực tiếp.

- Trách nhiệm triển khai thi hành: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan tham mưu: Sở Giáo dục và Đào tạo./.​


Tin liên quan