Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư 25/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính bãi bỏ Thông tư 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướ...

Giới thiệu văn bản mới Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương  
Thông tư 25/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính bãi bỏ Thông tư 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam

* Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính

* Ngày ban hành: 23/4/2024

* Ngày có hiệu lực: 08/6/2024

* Nội dung chính:

Ngày 23/4/2024, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 25/2024/TT-BTC về việc bãi bỏ Thông tư 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam.

Theo đó, bãi bỏ toàn bộ Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/62014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: 

+ Ban hành văn bản mới: Không.

+ Bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành: Không.

- Trách nhiệm khác: không

- Cơ quan tham mưu: Sở Tài chính.

Tin liên quan