Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư 25/2023/TT-BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy trình thiết lập bộ dữ liệu lớp phủ mặt đất phục vụ tính ...

Giới thiệu văn bản mới Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương  
Thông tư 25/2023/TT-BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy trình thiết lập bộ dữ liệu lớp phủ mặt đất phục vụ tính toán phát thải khí nhà kính sử dụng dữ liệu viễn thám quang học do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

* Ngày ban hành: 29/12/2023.

* Ngày có hiệu lực: 01/07/2024

* Văn bản quy phạm pháp luật bị thay thế:  

* Nội dung chính:

Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy trình thiết lập bộ dữ liệu lớp phủ mặt đất phục vụ tính toán phát thải khí nhà kính sử dụng dữ liệu viễn thám quang học, mã số QCVN 78:2023/BTNMT.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này quy định về quy trình thiết lập bộ dữ liệu lớp phủ mặt đất phục vụ tính toán phát thải khí nhà kính sử dụng dữ liệu viễn thám quang học.

Theo đó,  Danh mục dữ liệu thuộc bộ dữ liệu lớp phủ mặt đất, bao gồm: vùng kinh tế xã hội; dữ liệu hiện trạng lớp phủ mặt đất 02 (hai) thời điểm; dữ liệu biến động lớp phủ mặt đất; ma trận chuyển đổi giữa các loại đối tượng lớp phủ mặt đất.

 Đối tượng lớp phủ mặt đất phục vụ tính toán phát thải khí nhà kính được quy định trong Bảng đối tượng lớp phủ mặt đất dưới đây:

STT

Đối tượng lớp phủ mặt đất

1

Lớp phủ mặt đất là rừng

2

Lớp phủ mặt đất là cây trồng

3

Lớp phủ mặt đất là cỏ, cây bụi

4

Lớp phủ mặt đất là vùng đất ngập nước

5

Lớp phủ mặt đất là dân cư và cơ sở hạ tầng

6

Lớp phủ mặt đất khác

Khoảng thời gian thiết lập dữ liệu biến động lớp phủ mặt đất: Dữ liệu biến động lớp phủ mặt đất được thiết lập từ dữ liệu hiện trạng lớp phủ mặt đất tại hai thời điểm cách nhau 10 năm (thời điểm thứ hai là thời điểm cần thiết lập bộ dữ liệu lớp phủ mặt đất).

* Thủ tục hành chính do địa phương thực hiện: Không

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế:

+ Ban hành văn bản mới: Không.

+ Bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành: Không.

- Trách nhiệm khác:

Tin liên quan