Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư 24/2020/TT-BYT quy định về Phiếu chẩn đoán nguyên nhân tử vong, cấp Giấy báo tử và thống kê tử vong tại cơ s...

Giới thiệu văn bản mới Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương  
Thông tư 24/2020/TT-BYT quy định về Phiếu chẩn đoán nguyên nhân tử vong, cấp Giấy báo tử và thống kê tử vong tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

* Cơ quan ban hành: Bộ Y tế.

* Ngày ban hành:  28/12/2020.

* Ngày có hiệu lực: 01/02/2021.

* Văn bản quy phạm pháp luật bị thay thế:

* Nội dung chính:

Ngày 28/12/2020, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 24/2020/TT-BYT quy định về Phiếu chẩn đoán nguyên nhân tử vong, cấp Giấy báo tử và thống kê tử vong tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Thông tư này quy định cách ghi Phiếu chẩn đoán nguyên nhân tử vong: Cấp, cấp lại Giấy báo tử và báo cáo thống kê số liệu tử vong tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Sau khi xác định tình trạng người bệnh đã tử vong, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm ghi đầy đủ các nội dung theo mẫu Giấy báo tử. Người thân thích của người tử vong có trách nhiệm đọc, kiểm tra lại thông tin trước khi ký. Giấy báo tử được làm thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, 01 bản giao cho người thân thích của người tử vong để làm thủ tục khai tử và 01 bản lưu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Trường hợp nhầm lẫn khi ghi chép Giấy báo tử, người thân thích của người tử vong làm Đơn đề nghị cấp lại Giấy báo tử, kèm theo giấy tờ chứng minh nội dung nhầm lẫn gửi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi đã cấp Giấy báo tử lần đầu cho người tử vong. Trong thời hạn không quá 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được các giấy tờ hợp lệ, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm thu hồi Giấy báo tử có nhầm lẫn để hủy. Giấy báo tử được cấp lại phải ghi rõ số, quyển số của Giấy báo tử cũ và đóng dấu “Cấp lại”.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/02/2021. Mẫu Giấy báo tử do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phát hành trước ngày 01/02/2021 được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31/12/2021.

* Thủ tục hành chính do địa phương thực hiện: Không

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế:

+ Ban hành văn bản mới: Không.

+ Bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành: Không.

- Trách nhiệm khác: