Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư 20/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về định mức chi phí nhập, chi phí xuất hàng dự trữ quốc gia tại cửa...

Giới thiệu văn bản mới Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương  
Thông tư 20/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về định mức chi phí nhập, chi phí xuất hàng dự trữ quốc gia tại cửa kho dự trữ quốc gia do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý

* Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính

* Ngày ban hành: 25/3/2024

* Ngày có hiệu lực: 15/5/2024

* Văn bản bị thay thế: Thông tư số 160/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về định mức chi phí nhập, chi phí xuất hàng dự trữ quốc gia do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý.

* Nội dung chính:

Ngày 25/3/2024, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 20/2024/TT-BTC quy định về định mức chi phí nhập, chi phí xuất hàng dự trữ quốc gia tại cửa kho dự trữ quốc gia do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý.

1. Định mức chi phí nhập, xuất lương thực và muối ăn như sau:

- Định mức chi phí nhập kho gạo: 246.816 đồng/tấn.lần;

- Định mức chi phí xuất kho gạo: 234.400 đồng/tấn.lần;

- Định mức chi phí nhập kho thóc đổ rời: 261.271 đồng/tấn.lần;

- Định mức chi phí xuất kho thóc đổ rời: 241.536 đồng/tấn.lần;

- Định mức chi phí nhập kho thóc đóng bao: 443.721 đồng/tấn.lần;

- Định mức chi phí xuất kho thóc đóng bao: 231.286 đồng/tấn.lần;

- Định mức chi phí nhập muối ăn: 251.563 đồng/tấn.lần;

- Định mức chi phí xuất muối ăn: 278.014 đồng/tấn.lần.

2. Định mức chi phí nhập, xuất vật tư, thiết bị như sau:

- Định mức chi phí nhập, xuất xuồng DT1;

- Định mức chi phí nhập, xuất xuồng DT2;

- Định mức chi phí nhập, xuất xuồng DT3;

- Định mức chi phí nhập, xuất xuồng DT4;...

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: 

+ Ban hành văn bản mới: Không.

+ Bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành: Không.

- Trách nhiệm khác: không

- Cơ quan tham mưu: Sở Tài chính.

Tin liên quan