Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư 19/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật bảo quản hàng dự trữ quốc gia và địn...

Giới thiệu văn bản mới Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương  
Thông tư 19/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật bảo quản hàng dự trữ quốc gia và định mức hao hụt thóc, gạo dự trữ quốc gia do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý

* Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính

* Ngày ban hành: 22/3/2024

* Ngày có hiệu lực: 10/5/2024

* Nội dung chính:

Ngày 22/3/2024, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 19/2024/TT-BTC quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật bảo quản dự trữ quốc gia và định mức hao hụt thóc, gạo dự trữ quốc gia do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý.

1. Định mức hao hụt đối với gạo bảo quản kín (bổ sung khí nitơ, áp suất thấp) như sau:

- Thời gian bảo quản dưới 12 tháng: 0,050 %;

- Thời gian bảo quản từ 12 đến 18 tháng: 0,058 %;

- Thời gian bảo quản trên 18 tháng: 0,066 %. 

2. Định mức hao hụt đối với gạo bảo quản đổ rời và thóc đóng bao trong điều kiện áp suất thấp như sau:

- Từ 01 tháng đến 03 tháng: 0,3 %;

- Từ > 03 tháng đến 06 tháng: 0,5 %;

- Từ > 06 tháng đến 09 tháng: 0,7 %;

- Từ > 09 tháng đến 12 tháng: 0,9 %;

- Từ > 12 tháng đến 18 tháng: 1,1 %;

- Từ > 18 tháng đến 24 tháng: 1,3 %;

- Từ > 24 tháng đến 30 tháng: 1,4 %;

- Trên 30 tháng: cộng thêm/tháng - 0,015 %.

Các khoản 2, 3, 4 Điều 2 tại Thông tư số 161/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về định mức chi phí bảo quản và định mức hao hụt hàng dự trữ quốc gia do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý sẽ hết hiệu lực thi hành khi Thông tư này có hiệu lực thi hành.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: 

+ Ban hành văn bản mới: Không.

+ Bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành: Không.

- Trách nhiệm khác: không

- Cơ quan tham mưu: Sở Tài chính.

 

Tin liên quan