Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư 17/2022/TT-BCT sửa đổi Thông tư 32/2017/TT-BCT hướng dẫn Luật Hóa chất và Nghị định 113/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hóa chất.

Giới thiệu văn bản mới Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương  
Thông tư 17/2022/TT-BCT sửa đổi Thông tư 32/2017/TT-BCT hướng dẫn Luật Hóa chất và Nghị định 113/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hóa chất.

* Cơ quan ban hành: Bộ Công thương.

* Ngày ban hành: 27/10/2022.

* Ngày có hiệu lực: 22/12/2022.

* Văn bản quy phạm pháp luật bị thay thế:

* Nội dung chính:

Ngày 27/10/2022 Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư 17/2022/TT-BCT sửa đổi Thông tư 32/2017/TT-BCT hướng dẫn Luật Hóa chất và Nghị định 113/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hóa chất.

Theo đó, Thông tư 17/2022/TT-BCT sửa đổi quy định về việc báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động hóa chất của  tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp như sau:

- Thời hạn gửi báo cáo: trước ngày 15 tháng 02 hàng năm (quy định hiện hành là trước ngày 15 tháng 01 hàng năm);

- Nơi nộp báo cáo tại Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi đặt trụ sở chính và nơi đặt địa điểm sản xuất kinh doanh, đồng thời gửi Cục Hóa chất;

- Hình thức gửi: thông qua hệ thống Cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia theo địa chỉ https:chemicaldata.gov.vn/cms.xc, không thực hiện gửi bản cứng theo quy định hiện hành;

- Mẫu báo cáo: Mẫu số 05a quy định tại phụ lục 5 Thông tư 32/2017/TT-BCT ;

- Ngoài ra tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất vẫn thực hiện báo cáo đột xuất khi có sự cố xảy ra trong hoạt động hóa chất hoặc chấm dứt hoạt động hóa chất đến địa điểm nhận báo cáo định kỳ như quy định cũ;

Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp cấp mới có thời hạn hiệu lực là 5 năm kể từ ngày cấp. Đối với hóa chất hữu cơ khó phân hủy (POP), thời hạn của Giấy phép là 5 năm kể từ ngày cấp hoặc bằng thời hạn đăng ký miễn trừ quy định tại Nghị định 08/2022/NĐ-CP, căn cứ theo thời hạn nào đến trước. Thời hạn của Giấy phép cấp lại hoặc cấp điều chỉnh bằng thời hạn còn lại của Giấy phép đã cấp.

Theo quy định mới, trước ngày 15/02 hàng năm (thay vì ngày 15/01 như cũ), tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp có trách nhiệm báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động hóa chất của năm trước theo Mẫu số 05a quy định tại Phụ lục 5 của Thông tư này đến Cục Hóa chất, Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi đặt trụ sở chính và nơi đặt địa điểm sản xuất, kinh doanh thông qua hệ thống Cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia.

Bên cạnh đó, Bộ cũng thay đổi quy định về ghi nhãn hóa chất như sau: Về thành phần hoặc thành phần định lượng phải ghi công thức hóa học, công thức cấu tạo; Về tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hóa chất thực hiện theo quy định tại Điều 12 Nghị định 43/2017/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Nghị định 111/2021/NĐ-CP;…

* Thủ tục hành chính do địa phương thực hiện: Không

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế:

+ Ban hành văn bản mới: Không.

+ Bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành: Không.

- Trách nhiệm khác:

Tin liên quan