Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư 13/2021/TT-BTTTT "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu an toàn điện cho thiết bị đầu cuối kết nối mạng viễ...

Giới thiệu văn bản mới Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương  
Thông tư 13/2021/TT-BTTTT "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu an toàn điện cho thiết bị đầu cuối kết nối mạng viễn thông và công nghệ thông tin" do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

* Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông.

* Ngày ban hành: 29/10/2021.

* Ngày có hiệu lực: 01/7/2022.

* Nội dung chính:

Ngày 29/10/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông ra Thông tư 13/2021/TT-BTTTT về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu an toàn điện cho thiết bị đầu cuối kết nối mạng viễn thông và công nghệ thông tin”.

 Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu an toàn điện cho thiết bị đầu cuối kết nối mạng viễn thông và công nghệ thông tin (QCVN 22:2021/BTTTT)

Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài có hoạt động sản xuất, kinh doanh các thiết bị thuộc phạm vi điều chỉnh của quy chuẩn này trên lãnh thổ Việt Nam.

Theo đó, quy chuẩn này áp dụng đối với thiết bị đầu cuối kết nối mạng viễn thông và công nghệ thông tin có giao diện được kết nối tới mạng viễn thông và công nghệ thông tin.

Khi thiết bị được thiết kế để kết nối về điện với thiết bị khác qua mạng ICT, các mạch kết nối phải được lựa chọn để đảm bảo luôn tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn IEC 62368-1:2014 đối với các mạch ES1 hoặc ES2 sau khi thực hiện kết nối.

Ngoài ra, các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện các quy định về chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy các thiết bị đầu cuối viễn thông và công nghệ thông tin, chịu sự kiểm tra của cơ quan quản lý Nhà nước theo các quy định hiện hành.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2022.

* Thủ tục hành chính do địa phương thực hiện: Không

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế:

+ Ban hành văn bản mới: Không.

+ Bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành: Không.

- Trách nhiệm khác:

Tin liên quan