Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư 13/2020/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp, cung cấp, công bố, đánh giá về tình hình t...

Giới thiệu văn bản mới Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương  
Thông tư 13/2020/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp, cung cấp, công bố, đánh giá về tình hình tai nạn lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng.

* Cơ quan ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

* Ngày ban hành:  27/11/2020.

* Ngày có hiệu lực: 15/01/2021.

* Văn bản quy phạm pháp luật bị thay thế:

Thông tư số 08/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp, cung cấp, công bố, đánh giá về tình hình tai nạn lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

* Nội dung chính:

Ngày 27/11/2020, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 13/2020/TT-BLĐTBXH hướng dẫn việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp, cung cấp, công bố, đánh giá về tình hình tai nạn lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng.

Thông tư này áp dụng đối với người sử dụng lao động và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp, cung cấp, công bố, đánh giá về tình hình tai nạn lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng.

Theo quy định, người sử dụng lao động phải tổ chức thu thập, lưu trữ thông tin về tình hình tại nạn lao động xảy ra tại cơ sở của mình, mở sổ thống kê tai nạn lao động và cập nhật đầy đủ, kịp thời vào phần mềm cơ sở dữ liệu của Bộ. Đối với lao động tự do, trách nhiệm nêu trên thuộc về UBND xã, phường, thị trấn.

Định kỳ 06 tháng, hằng năm, người sử dụng lao động công bố tình hình tai nạn lao động xảy ra tại cơ sở cho người lao động biết. Thông tin phải được công bố trước 01/7 đối với số liệu 06 tháng đầu năm và trước 15/01 năm sau với số liệu cả năm.

Thông tin công bố phải được niêm yết công khai tại trụ sở của cơ sở và cấp tổ, đội, phân xưởng…., tại hội nghị người lao động hằng năm của DN và đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ sở (nếu có).

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/01/2021.

* Thủ tục hành chính do địa phương thực hiện: Không

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế:

+ Ban hành văn bản mới: Không.

+ Bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành: Không.

- Trách nhiệm khác: