Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư 10/2023/TT-BXD hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu ...

Giới thiệu văn bản mới Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương  
Thông tư 10/2023/TT-BXD hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực xây dựng.

* Ngày ban hành: 20/10/2023

* Ngày có hiệu lực: 05/12/2023

* Nội dung chính:

06 vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý trong ĐVSNCL ngành xây dựng

06 vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực xây dựng gồm:

- Vị trí việc làm Hội đồng quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực xây dựng

+ Chủ tịch Hội đồng quản lý.

+ Thành viên Hội đồng quản lý.

- Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực xây dựng

+ Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ.

+ Cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

+ Trưởng phòng thuộc đơn vị sự nghiệp công lập.

+ Phó Trưởng phòng thuộc đơn vị sự nghiệp công lập.

10 vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành trong ĐVSNCL ngành xây dựng

10 vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực xây dựng gồm:

- Kiến trúc sư hạng I

- Kiến trúc sư hạng II

- Kiến trúc sư hạng III

- Thẩm kế viên hạng I

- Thẩm kế viên hạng II

- Thẩm kế viên hạng III

- Thẩm kế viên hạng IV

- Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạng I

- Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạng II

- Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạng III

Nguyên tắc xác định vị trí việc làm lãnh đạo, chức danh nghề nghiệp trong ĐVSNCL ngành xây dựng

- Thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng và của pháp luật về vị trí việc làm, số lượng người làm việc và tinh giản biên chế trong đơn vị sự nghiệp công lập.

- Phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập.

- Bảo đảm tính khoa học, khách quan, công khai, minh bạch, hiệu quả và nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức, người lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập.

- Bảo đảm một người làm việc phải được giao đủ khối lượng công việc để thực hiện theo thời gian lao động quy định. Những vị trí việc làm không có đủ khối lượng công việc để thực hiện theo thời gian quy định của một người làm việc thì phải bố trí kiêm nhiệm.

- Bảo đảm cơ cấu hợp lý, trong đó số lượng người làm việc tại các vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung chiếm tỉ lệ tối thiểu 65% tổng số lượng người làm việc của đơn vị sự nghiệp công lập.

* Thủ tục hành chính do địa phương thực hiện: Không

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: Không

- Trách nhiệm thi hành: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Tin liên quan