Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư 10/2022/TT-BGDĐT quy định về đánh giá học viên học Chương trình xóa mù chữ

Giới thiệu văn bản mới Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương  
Thông tư 10/2022/TT-BGDĐT quy định về đánh giá học viên học Chương trình xóa mù chữ

​* Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo.

* Ngày ban hành: 12/7/2022.

* Ngày có hiệu lực: 27/8/2022.

* Văn bản bị thay thế: Quyết định số 79/2008/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định đánh giá và xếp loại học viên học Chương trình xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ.

* Nội dung chính:

Thông tư này quy định về đánh giá học viên học Chương trình xóa mù chữ (sau đây gọi chung là học viên), bao gồm: Tổ chức đánh giá; sử dụng kết quả đánh giá; tổ chức thực hiện.

Thông tư này áp dụng đối với trung tâm học tập cộng đồng, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên; trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng trực thuộc Bộ Công an quản lí và các cơ sở giáo dục khác được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện Chương trình xóa mù chữ (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục); cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan.

Theo Thông tư, việc xét hoàn thành Chương trình xóa mù chữ của học viên được chia thành 02 giai đoạn như sau: Học viên được xác nhận hoàn thành Chương trình xóa mù chữ giai đoạn 1 là học sinh được đánh giá kết quả giáo dục kì học thứ 3 ở một trong hai mức hoàn thành tốt và hoàn thành; Học viên được xác nhận hoàn thành Chương trình xóa mù chữ giai đoạn 2 là học viên được đánh giá kết quả giáo dục kì thứ 5 ở một trong hai mức hoàn thành tốt và hoàn thành.

Bên cạnh đó, học viên được xác nhận hoàn thành Chương trình xóa mù chữ giai đoạn 2 được xét vào học tiếp chương trình trung học cơ sở. Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm chỉ đạo việc tổ chức thực hiện đánh giá học viên thuộc phạm vi quản lý, đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục sử dụng hồ sơ đánh giá, học bạ của học viên trong trường hợp triển khai hồ sơ đánh giá, học bạ điện tử.

Cuối các kì học, căn cứ vào quá trình đánh giá thường xuyên và các mức đạt được từ đánh giá định kì về nội dung học tập các môn học và về từng phẩm chất chủ yếu, năng lực cốt lõi của mỗi học viên, giáo viên tổng hợp và ghi đánh giá kết quả giáo dục của học viên vào bảng tổng hợp đánh giá kết quả giáo viên của lớp. Việc đánh giá vì sự tiến bộ của học viên, coi trọng việc động viên, khuyến khích sự tiến bộ trong học tập, rèn luyện; không so sánh học viên với nhau.

* Thủ tục hành chính do địa phương thực hiện: Không.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: Không quy định trực tiếp.

- Trách nhiệm triển khai thi hành: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo./.


Tin liên quan