Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư 08/2024/TT-BCT của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương trong lĩnh v...

Giới thiệu văn bản mới Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương  
Thông tư 08/2024/TT-BCT của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương trong lĩnh vực xuất nhập khẩu

* Cơ quan ban hành: Bộ Công thương

* Ngày ban hành: 22/4/2024

* Ngày có hiệu lực: 07/6/2024

* Nội dung chính:

Ngày 22/4/2024, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 08/2024/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Cụ thể như sau:

1. Thay thế một số cụm từ của Thông tư số 10/2009/TT-BCT: Thay thế cụm từ “Vụ Xuất nhập khẩu” bằng cụm từ “Cục Xuất nhập khẩu” tại khoản 5 Điều 4 và Điều 11.

2. Thay thế một số cụm từ của Thông tư số 04/2010/TT-BCT: Thay thế cụm từ “Vụ Xuất nhập khẩu” bằng cụm từ “Cục Xuất nhập khẩu” tại khoản 5 Điều 4, Điều 11 và khoản 1 Điều 24 Phụ lục 4.

3. Thay thế một số cụm từ của Thông tư số 15/2010/TT-BCT: Thay thế cụm từ “Vụ Xuất nhập khẩu” bằng cụm từ “Cục Xuất nhập khẩu” tại khoản 5 Điều 4 và Điều 11.

4. Thay thế một số cụm từ của Thông tư số 28/2012/TT-BCT: Thay thế cụm từ “Vụ Xuất nhập khẩu” bằng cụm từ “Cục Xuất nhập khẩu” tại khoản 1 Điều 4, khoản 1 và khoản 3 Điều 13.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: 

+ Ban hành văn bản mới: Không.

+ Bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành: Không.

- Trách nhiệm khác: không

- Cơ quan tham mưu: Sở Công thương.

Tin liên quan