Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư 06/2024/TT-BQP của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin, kiểm tra, giám sát đ...

Giới thiệu văn bản mới Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương  
Thông tư 06/2024/TT-BQP của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin, kiểm tra, giám sát đối với doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh và doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh thuộc Bộ Quốc phòng

* Cơ quan ban hành: Bộ Quốc phòng

* Ngày ban hành: 24/01/2024

* Ngày có hiệu lực: 10/3/2024

* Nội dung chính:

Ngày 24/01/2024, Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư số 06/2024/TT-BQP hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin, kiểm tra, giám sát đối với doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh và doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh thuộc Bộ Quốc phòng. Sau đây là một số nội dung đáng chú ý của Thông tư này.

1. Chế độ báo cáo gồm: báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất.

- Chế độ báo cáo định kỳ gồm: báo cáo quý, 6 tháng, năm, giữa kỳ và kỳ kế hoạch 5 năm, cụ thể:

* Doanh nghiệp Nhà nước trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh và doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thực hiện báo cáo định kỳ theo chế độ, mẫu biểu quy định tại Mục 1 Phụ lục I, Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư.

* Doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ và Người đại diện phần vốn Nhà nước thực hiện báo cáo định kỳ theo chế độ, mẫu biểu quy định tại Mục 2 Phụ lục I, Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư.

* Doanh nghiệp quốc phòng, an ninh và Người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp là công ty mẹ của tập đoàn kinh tế Nhà nước, công ty mẹ của tổng công ty Nhà nước, công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ - công ty con lập, trình bày báo cáo phải tổng hợp tình hình, kết quả hoạt động, báo cáo tài chính riêng và hợp nhất theo chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành của cả tập đoàn, tổng công ty, nhóm công ty mẹ - công ty con.

- Chế độ báo cáo đột xuất: Doanh nghiệp quốc phòng, an ninh và Người đại diện phần vốn Nhà nước thực hiện chế độ báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Bộ Quốc phòng hoặc cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền. Nội dung (biểu mẫu), thời hạn báo cáo căn cứ vào yêu cầu cụ thể của cơ quan, đơn vị ban hành chế độ báo cáo.

2. Báo cáo được thể hiện dưới hình thức văn bản giấy, hoặc văn bản điện tử gửi đến cơ quan nhận báo cáo bằng một trong các phương thức sau:

- Gửi trực tiếp tại bộ phận văn thư của cơ quan, đơn vị nhận báo cáo;

- Qua đường quân bưu hoặc dịch vụ bưu chính;

- Qua chức năng gửi, nhận báo cáo của hệ thống phần mềm dùng chung trên mạng số liệu quân sự trong Bộ Quốc phòng (nếu được kết nối đường truyền số liệu quân sự).

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: 

+ Ban hành văn bản mới: Không.

+ Bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành: Không.

- Trách nhiệm khác: không

- Cơ quan tham mưu:

Tin liên quan