Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư 05/2024/TT-BTC sửa đổi Thông tư 84/2018/TT-BTC quy định về mẫu biểu báo cáo và công bố thông tin về nợ công ...

Giới thiệu văn bản mới Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương  
Thông tư 05/2024/TT-BTC sửa đổi Thông tư 84/2018/TT-BTC quy định về mẫu biểu báo cáo và công bố thông tin về nợ công do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

* Ngày ban hành: 26/01/2024.

* Ngày có hiệu lực: 01/04/2024

* Văn bản quy phạm pháp luật bị thay thế:  

* Nội dung chính:

hông tư này quy định mẫu biểu báo cáo thông tin về nợ công theo quy định tại Điều 60 Luật Quản lý nợ công số 20/2017/QH14 và Điều 27 Nghị định số 94/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về nghiệp vụ quản lý nợ công.

 Nội dung mẫu biểu báo cáo

 Đối với mẫu biểu báo cáo thông tin liên quan đến chế độ kế toán về nợ công hàng năm thực hiện theo Thông tư số 99/2021/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán đối với các khoản vay, trả nợ của Chính phủ, chính quyền địa phương; thống kê, theo dõi các khoản nợ cho vay lại và bảo lãnh Chính phủ

Bãi bỏ 06 mẫu biểu công bố thông tin bao gồm:

- Các chỉ tiêu về nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia;

- Vay và trả nợ của Chính phủ;

- Nợ nước ngoài của Chính phủ phân theo từng bên cho vay;

- Nợ được Chính phủ bảo lãnh;

- Nợ của chính quyền địa phương;

- Vay và trả nợ nước ngoài của quốc gia.

* Thủ tục hành chính do địa phương thực hiện: Không

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế:

+ Ban hành văn bản mới: Không.

+ Bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành: Không.

- Trách nhiệm khác:

Tin liên quan