Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư 05/2021/TT-BNV về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh...

Giới thiệu văn bản mới Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương  
Thông tư 05/2021/TT-BNV về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

* Cơ quan ban hành: Bộ Nội vụ.

* Ngày ban hành: 12/8/2021.

* Ngày có hiệu lực: 01/10/2021.

* Văn bản bị thay thế: Thông tư số 15/2014/TT-BNV ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

* Văn bản bị bãi bỏ: Thông tư số 02/2010/TT-BNV ngày 28 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của tổ chức văn thư, lưu trữ Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp.

* Nội dung chính:

Chức năng, nhiệm vụ của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Theo đó, Sở Nội vụ là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có nhiệm vụ và quyền hạn như sau: trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành các quyết định thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án và chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về ngành, lĩnh vực nội vụ trên địa bàn cấp tỉnh; tổng hợp cơ cấu ngạch công chức của cơ quan, tổ chức thuộc Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;…

Ngoài ra, trường hợp không thành lập chi cục và tổ chức tương đương chi cục trực thuộc Sở Nội vụ thì Sở Nội vụ thực hiện các nhiệm vụ sau đây: Tổ chức phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở đáp ứng đủ tiêu chí thành lập phòng theo quy định của pháp luật hoặc giao một phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở thực hiện nhiệm vụ về ngành, lĩnh vực đó; Tổ chức lại Trung tâm Lưu trữ lĩnh vực cấp tỉnh là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở theo đúng quy định;...

* Thủ tục hành chính do địa phương thực hiện: Không.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: Không quy định trực tiếp.

- Trách nhiệm triển khai thực hiện: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Cơ quan tham mưu: Sở Nội vụ./.

Tin liên quan