Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư 04/2024/TT-BYT của Bộ Y tế quy định danh mục mua sắm tập trung cấp quốc gia đối với thuốc

Giới thiệu văn bản mới Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương  
Thông tư 04/2024/TT-BYT của Bộ Y tế quy định danh mục mua sắm tập trung cấp quốc gia đối với thuốc

* Cơ quan ban hành: Bộ Y tế

* Ngày ban hành: 20/4/2024

* Ngày có hiệu lực: 20/4/2024

* Văn bản hết hiệu lực: Thông tư số 15/2020/TT-BYT ngày 10 tháng 8 năm 2020 của Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc đấu thầu, Danh mục thuốc đấu thầu tập trung, Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá và Điều 2 Thông tư số 15/2022/TT-BYT ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục tại Thông tư số 03/2019/TT-BYT ngày 28 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp và Thông tư số 15/2020/TT-BYT ngày 10 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc đấu thầu, Danh mục thuốc đấu thầu tập trung, Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá.

* Nội dung chính:

Ngày 20/4/2024, Bộ Y tế ban hành Thông tư 04/2024/TT-BYT quy định danh mục mua sắm tập trung cấp quốc gia đối với thuốc.

1. Thuốc đưa vào danh mục phải đáp ứng tất cả các nguyên tắc, tiêu chí sau:

- Thuốc mua sắm với số lượng lớn, chủng loại tương tự ở một hoặc nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị.

- Thuốc có chủng loại tương tự là thuốc có ít nhất đồng thời từ 03 giấy đăng ký lưu hành của ít nhất 03 cơ sở sản xuất đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật nhóm 1, nhóm 2 theo quy định về đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

2. Danh mục mua sắm tập trung cấp quốc gia đối với thuốc bao gồm:

- Amlodipine - Hàm lượng là 5mg;

- Amoxicilin; Clavulanic acid - Hàm lượng là 875mg; 125mg;

- Amoxicilin; Clavulanic acid - Hàm lượng là 500mg; 125mg;

- Atorvastatin - Hàm lượng là 20mg;

- Atorvastatin - Hàm lượng là 10mg;

- Bisoprolol fumarate - Hàm lượng là 5mg;...

3. Trong thời gian tối đa 02 năm, căn cứ tình hình thực tiễn và nguyên tắc, tiêu chí xây dựng danh mục, Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung danh mục mua sắm tập trung cấp quốc gia đối với thuốc.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: 

+ Ban hành văn bản mới: Không.

+ Bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành: Không.

- Trách nhiệm khác: không

- Cơ quan tham mưu: Sở Y tế.

Tin liên quan