Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư 04/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và viên chức chuyên ngành, cơ...

Giới thiệu văn bản mới Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương  
Thông tư 04/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và viên chức chuyên ngành, cơ cấu viên chức chuyên ngành trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài chính

* Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính

* Ngày ban hành: 22/01/2024

* Ngày có hiệu lực: 06/3/2024

* Nội dung chính:

Ngày 22/01/2024, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 04/2024/TT-BTC hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và viên chức chuyên ngành, cơ cấu viên chức chuyên ngành trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài chính. Cụ thể:

1. Các công việc cụ thể của Chủ tịch Hội đồng quản lý như sau:

* Quyết định, chỉ đạo thực hiện chương trình nghị sự, kế hoạch haojt động của Hội đồng quản trị;

* Ký các văn bản thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản lý theo quy định;

* Đảm bảo các thành viên Hội đồng quản lý nhận được thông tin đầy đủ, khách quan, chính xác và đủ thời gian thảo luận các vấn đề mà Hội đồng quản lý phải xem xét;…

2. 04 nhiệm vụ, mảng công việc của Trưởng phòng và tương đương thuộc đơn vị sự nghiệp công lập bao gồm:

* Tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn;

* Quản lý, sử dụng viên chức, người lao động;

* Tham gia quản lý tài sản;

* Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công của cấp có thẩm quyền.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: 

+ Ban hành văn bản mới: Không.

+ Bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành: Không.

- Trách nhiệm khác: không

- Cơ quan tham mưu: Sở Tài chính

Tin liên quan