Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư 02/2024/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2016/TT-BTNMT ...

Giới thiệu văn bản mới Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương  
Thông tư 02/2024/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2016/TT-BTNMT ngày 13/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trường ban hành quy định kỹ thuật về công tác thăm dò cát, sỏi lòng sông và đất, đá làm vật liệu san lấp

* Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường

* Ngày ban hành: 22/4/2024

* Ngày có hiệu lực: 06/6/2024

* Nội dung chính:

Ngày 22/4/2024, Bộ Tài Nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư 02/2024/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2016/TT-BTNMT ngày 13/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trường ban hành quy định kỹ thuật về công tác thăm dò cát, sỏi lòng sông và đất, đá làm vật liệu san lấp. Dưới đây là những nội dung chính:

1. Bổ sung thêm khoản 8 vào Điều 4 của Thông tư 01/2016/TT-BTNMT. Theo đó đề án thăm dò cát, sỏi lòng sông gồm các yêu cầu quy định tại các khoản từ khoản 1 đến khoản 7 Điều này sẽ phải bổ sung thêm dự báo các tác động tới lòng, bờ, bãi sông.

2. Không còn sử dụng báo cáo thăm dò khoáng sản ban hành kèm theo Thông tư 16/2012/TT-BTNMT. Báo cáo kết quả thăm dò cát, sỏi lòng sông và đất, đá làm vật liệu san lấp thực hiện theo quy định báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản ban hành kèm theo Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT. 

3. Đề án thăm dò cát, sỏi lòng sông và đất, đá làm vật liệu san lấp đã được cơ quan nhà nước tiếp nhận trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành nhưng chưa thẩm định, cấp giấy phép thăm dò thì tiếp tục thực hiện theo quy định của pháp luật tại thời điểm tiếp nhận.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: 

+ Ban hành văn bản mới: Không.

+ Bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành: Không.

- Trách nhiệm khác: không

- Cơ quan tham mưu: Sở Tài nguyên và Môi trường.

Tin liên quan