Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo về việc tạm hoãn tổ chức cuộc đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm

Tin tức - Sự kiện Thông báo bán đấu giá tài sản  
Thông báo về việc tạm hoãn tổ chức cuộc đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm
​SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM
TRUNG TÂM DVĐGTS
 
Số: 127/TB-TTĐG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nam, ngày 31 tháng 05 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc tạm hoãn tổ chức cuộc đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm

 

Thực hiện Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 04/HĐDVĐGTS/2023 ngày 17/05/2023 giữa Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thanh Liêm.

Ngày 17/5/2023, Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam đã có Thông báo đấu giá số 117/TB-TTĐG về việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại địa bàn xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm. Cuộc đấu giá dự kiến được tổ chức tại hội trường UBND xã Thanh Tân vào hồi 7h00’ ngày 08/6/2023 (thứ năm).

Tuy nhiên, theo đề nghị của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thanh Liêm về việc đề nghị tạm hoãn đấu giá để Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thanh Liêm có thêm thời gian phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện việc kiểm tra, điều chỉnh lại mặt bẳng chia lô theo quy hoạch và thực tế khu đất để đảm bảo tính chính xác trước khi tổ chức đấu giá.

Vì vậy, Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam thông báo tạm hoãn cuộc đấu giá quyền sử dụng đất theo nội dung Thông báo đấu giá số 117/TB-TTĐG ngày 17/5/2023, đồng thời bảo lưu quyền tham gia đấu giá của người đã đắng ký tham gia đấu giá, trường hợp không còn có nhu cầu tiếp tục tham gia xin mời liên hệ với UBND xã Thanh Tân hoặc Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam để được giải quyết.

 Khi có đủ điều kiện, Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam sẽ tiếp tục ra thông báo và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Mọi chi tiết cụ thể xin liên hệ theo địa chỉ: Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam (Tầng 3, Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam); đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Số điện thoại: 02263.845.968

Nơi nhận:
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam;
- N​iêm yết tại trụ sở UBND xã Thanh Tân;
TTDVĐGTS; Ban QLDAĐTXD huyện;
- Lưu: TTĐG.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 

(Đã ký)
 
 
Đào Văn Thành