Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
​SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÀ NAM
TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

Số: 05/TB -TGPL

​CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nam, ngày 29 tháng 6 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 

           

Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Hà Nam thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản thanh lý với các nội dung sau:

1. Người có tài sản bán đấu giá: Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Hà Nam

Địa chỉ: Tầng 1, Sở Tư Pháp tỉnh Hà Nam, Đường Lê Chân, p. Lê Hồng Phong, tp. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

2. Tài sản đấu giá: 01 Xe ô tô biển số 90B-1259; Loại xe: 05 chỗ ngồi; Nhãn hiệu: Mazda 626; nước sản xuất: Việt Nam; năm sản xuất: 2000; Số khung GF2281MH-000485; Số máy: FS-763979. Xe đang được lưu kho sau một thời gian dài sử dụng, các hệ thống tổng thành của xe bị biến xấu trạng thái kỹ thuật, hư hỏng. Tại thời điểm hiện tại xe không còn khả năng hoạt động bình thường.

3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 41.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi mốt triệu đồng).

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá: Thực hiện theo Luật đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016; Thông tư 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp Hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo những tiêu chí sau:

a. Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá.

b. Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

c. Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản.

d. Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp.

e. Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

f. Tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá:

- Có kinh nghiệm trong việc tổ chức đấu giá tài sản là tài sản công tại Hà Nam;

- Có trụ sở đặt tại tỉnh Hà Nam.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

- Thời gian: Từ ngày 29/06/2022 đến hết ngày 01/07/2022 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm: Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Hà Nam, Tầng 1, Sở Tư Pháp tỉnh Hà Nam, Đường Lê Chân, p. Lê Hồng Phong, tp. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Số điện thoại: 02263.855.946

Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Hà Nam thông báo để các tổ chức đấu giá tài sản được biết, đăng ký tham gia./.

​Nơi nhận:
- Cổng TTĐT QG về đấu giá tài sản;
- Cổng TTĐT Sở Tư Pháp tỉnh Hà Nam;
- Lưu: VT;​​

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
Phạm Thị Nhàn