Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo về việc lựa chọn luật sư ký kết hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Thông báo về việc lựa chọn luật sư ký kết hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý

​SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM
TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC
 
Số: 14/TB-TGPL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nam, ngày 25 tháng 5  năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc lựa chọn luật sư ký kết hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý

 

Thực hiện Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý (được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư  số 03/2021/TT-BTP  ngày  25/5/2021của  Bộ    pháp) và Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28/08/2018 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ Trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc Trợ giúp pháp lý. Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Hà Nam (Trung tâm) thông báo lựa chọn luật sư ký kết hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý như sau:

1. Số lượng, điều kiện tham gia ký kết hợp đồngcủa Luật sư

1.1. Số lượng Luật sư lựa chọn: Không quá 03 Luật sư

1.2. Điều kiện tham gia ký kết hợp đồng của Luật sư:

Luật sư khi tham gia ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý với Trung tâm cần đáp ứng đủ điều kiện quy định tại khoản 3 và khoản 5 Điều 14 Luật Trợ giúp pháp lýnăm 2017, cụ thể:

a) Không đang trong thời gian thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động hành nghề luật sư;

b) Không bị cấm hành nghề hoặc bị hạn chế hoạt động nghề nghiệp theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền;

c) Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

d) Được sự đồng ý bằng văn bản của tổ chức hành nghề luật sư nơi luật sư đang làm việc hoặc cơ quan, tổ chức mà luật sư ký kết hợp đồng lao động;

e) Không thuộc trường hợp đã thực hiện hành vi bị nghiêm cấm quy định tại khoản 1 Điều 6 của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 mà trong thời gian ít nhất là 02 năm kể từ ngày có kết luận vi phạm.

2. Yêu cầu về hồ sơ: 01 bộ gồm:

- Giấy đề nghị tham gia lựa chọn ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý, trong đó có nêu rõ việc đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 14 Luật Trợ giúp pháp lýnăm 2017 và giới thiệu về quá trình hành nghề của luật sư, vụ việc tham gia tố tụng; kinh nghiệm tham gia trợ giúp pháp lý (có mẫu Giấy đề nghị ban hành kèm theo).

- Bản sao thẻ luật sư;

- Các tài liệu khác theo thông báo lựa chọn luật sư (nếu có).

 3. Thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ:

3.1. Thời hạn nộp hồ sơ: 20 ngày kể từ ngày thông báo được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam (từ ngày 25 /5 /2023 đến hết ngày 15/6/2023).

3.2. Địa điểm nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc thư điện tử đến Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước, Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam - Số 01 đường Lê Chân,phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam (Email:trogiupphaplyhanam@gmail.com).

Trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp (trong giờ hành chính) thì  ngày nộp là ngày ghi trên giấy biên nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ được gửi qua dịch vụ bưu chính thì ngày nộp được căn cứ theo ngày đến trên dấu của dịch vụ bưu chính. Trường hợp hồ sơ được gửi qua thư điện tử thì thời điểm nộp hồ sơ là thời điểm hồ sơ đã gửi đến thư điện tử của Trung tâm. Nếu thời điểm hồ sơ gửi đến thư điện tử của Trung tâm ngoài giờ hành chính thì thời điểm nộp được tính là thời điểm bắt đầu từ ngày, giờ hành chính kế tiếp.

4. Cách thức, tiêu chí, thang bảng điểm đánh giá hồ sơ

4.1. Thang bảng điểm:Được tính là 100 điểm.

4.2. Các tiêu chí để chấm gồm:

-Tiêu chí 1:Tiêu chuẩn chung (tối đa 20điểm);

-Tiêu chí 2:Tiêu chuẩn về hình thức hành nghề, lĩnh vực pháp luật (tối đa 20 điểm);

-Tiêu chí 3:Tiêu chuẩn về quá trình hành nghề luật sư(tối đa 20điểm);

-Tiêu chí 4:Tiêu chuẩn kinh nghiệm tham gia trợ giúp pháp lý (tối đa 20điểm);

-Tiêu chí 5:Tiêu chuẩn uy tín trong hoạt động nghề nghiệp (tối đa 20 điểm).

4.3. Cách thức đánh giá hồ sơ

a) Các bước đánh giá hồ sơ: Việc đánh giá được tiến hành qua 02 bước, bao gồm:

Bước 1: Đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ.

- Hồ sơ đạt yêu  cầu: Các  hồ sơ nộp đầy đủ thành  phần hồ sơ và đúng thời hạn theo quy định tại mục 2, 3 Thông báo này (Chỉ những hồ sơ được đánh giá là đạt yêu cầu ở Bước 1 mới tiếp tục được đánh giá ởBước 2).

- Hồ sơ không đạt  yêu  cầu: Các  hồ sơ nộp không đầy đủ thành  phần  hồ sơ và không đúng thời hạn theo quy định tại mục 2, 3 Thông báo này.

Bước 2: Đánh giá mức độ đáp ứng nhu cầu trợ giúp pháp lý.

Sử dụng phương pháp chấm điểm theo thang điểm 100 để đánh giá, trongđó quy định mức điểm tối thiểu và mức điểm tối đa đối với từng tiêu chí. Điểm cuối cùng là điểm trung bình cộng của các thành viên Tổ đánh giá luật sư và được xếp thứ tự từ cao xuống thấp. Trường hợp có từ 02 luật sư trở lên có cùng số điểm thì Tổ trưởng Tổ đánh giá luật sư quyết định.

b) Thông báo kết quả lựa chọn và ký hợp đồng

Trung tâm có trách nhiệm thông báo kết quả lựa chọn đến các luật sư đã nộp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và có số điểm đánh giá cuối cùng từ 50 điểm trở lên và được lựa chọn theo thứ tự từ cao xuống thấp đến đủ số lượng dự kiến lựa chọn. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thông báo, Luật sư được lựa chọn có trách nhiệm ký hợp đồng với Trung tâm, trừ Trường hợp có lý do chính đáng thì có thể kéo dài nhưng không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo. Quá thời hạn trên mà Luật sư được lựa chọn không ký hợp đồng thì Trung tâm thông báo để ký hợp đồng với Luật sư có số điểm cao kế tiếp sau (nếu còn). Trường hợp Luật sư nộp hồ sơ qua thư điện tử thì khi đến ký hợp đồng với Trung tâm, Luật sư phải nộp đầy đủ hồ sơ quy định tại mục 2 Thông báo này (Có Dự thảo hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý kèm theo)

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:                                       
- Lãnh đạo STP (để báo cáo); 
- Đoàn Luật sư tỉnh Hà Nam(để phối hợp);
- Các thành viên Tổ đánh giá hồ sơ lựa chọn LS;
- Lưu: VT, TGPL.
GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
Nguyễn Văn Tình

File đính kèm: