Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng điểm kinh doanh thuê có thời hạn tại chợ Hòa Mạc, phường Hòa Mạc, thị xã Duy ...

Tin tức - Sự kiện Thông báo bán đấu giá tài sản  
Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng điểm kinh doanh thuê có thời hạn tại chợ Hòa Mạc, phường Hòa Mạc, thị xã Duy Tiên
​SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM
TRUNG TÂM DVĐGTS
 
Số: 522/TB-TTĐG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nam, ngày 23 tháng 12 năm 2020


THÔNG BÁO

Về việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng điểm kinh doanh thuê có thời hạn tại chợ Hòa Mạc, phường Hòa Mạc, thị xã Duy Tiên

 

I. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam; địa chỉ: Tầng 3 - Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, đường Lê Chân, Phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

II. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Duy Tiên; địa chỉ: Phường Hòa Mạc, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

III. Tài sản đấu giá; giá khởi điểm: Quyền sử dụng 192 điểm kinh doanh thuê có thời hạn tại chợ Hòa Mạc, phường Hòa Mạc, thị xã Duy Tiên, cụ thể như sau:

1. Khu đình chợ gồm 88 lô: Thời gian thuê: 40 năm

a) Ki ốt kín tầng 1 (Xung quanh mặt ngoài đình chợ) gồm 23 lô; ngành hàng kinh doanh: Kinh doanh tổng hợp (Trừ các mặt hàng ăn uống, lương thực thực phẩm, hàng tươi sống); lô C2, C4: Kinh doanh vải vóc, quần áo dày dép, thời trang, mỹ phẩm, văn phòng phẩm:

- Từ lô D1đến lô D16: Giá khởi điểm (cho 40 năm): 150.979.744 đồng/1 lô.

- Từ lô C1đến lô C7: Giá khởi điểm (cho 40 năm): 195.600.622 đồng/1 lô.

b) Ki ốt hở tầng 1 (Khu vực 2 bên mặt trong và giữa đình chợ) gồm 48 lô; ngành hàng kinh doanh: Kinh doanh vải vóc, quần áo dày dép, thời trang, mỹ phẩm, văn phòng phẩm:

- Từ lô A1đến lôA16: Giá khởi điểm (cho 40 năm): 112.840.119 đồng/1 lô.

- Từ lô B1đến lô B32: Giá khởi điểm (cho 40 năm): 102.065.744 đồng/1 lô.

c) Ki ốt tầng 2 gồm 17 lô; ngành hàng kinh doanh: Kinh doanh vải vóc, quần áo dày dép, thời trang, mỹ phẩm, văn phòng phẩm:

- Lô I1: Giá khởi điểm (cho 40 năm): 329.473.497 đồng/1 lô.

- Lô F1, F2: Giá khởi điểm (cho 40 năm): 188.463.857 đồng/1 lô.

- Từ lô E1 đến lô E8: Giá khởi điểm (cho 40 năm): 250.608.094 đồng/1 lô.

- Lô H1, H2: Giá khởi điểm (cho 40 năm): 252.602.328 đồng/1 lô.

- Từ lô G1đến lô G4: Giá khởi điểm (cho 40 năm): 194.234.199 đồng/1 lô.

2. Khu ki ốt thoáng gồm 104 lô: Thời gian thuê: 10 năm

a) Ngành hàng thịt, các loại giò chả:

- Từ A1 đến A16, A45 đến A56; Giá khởi điểm (cho 10 năm): 55.395.246 đồng/1lô.

b) Ngành hàng gà, vịt, ngan, ngỗng, gia cầm giết mổ:

- Từ D1 đến D4, D9 đến D14; Giá khởi điểm (cho 10 năm): 55.395.246 đồng/1lô.

- Lô D16, D17; Giá khởi điểm (cho 10 năm): 82.871.294 đồng/1lô.   

c) Ngành hàng cá, thủy sản, hải sản:

- Từ E1 đến E4, E9 đến E14; Giá khởi điểm (cho 10 năm): 55.395.246 đồng/1lô.

- Lô E15, E16; Giá khởi điểm (cho 10 năm): 82.871.294 đồng/1lô.   

 d) Ngành hàng rau, đậu, củ, hoa quả:

- Từ A33 đến A44, B17 đến B40, B1 đến B8; Giá khởi điểm (cho 10 năm): 55.395.246 đồng/1lô.

e) Ngành hàng quà, bánh, chè cháo:

- Từ C1đến C8; Giá khởi điểm (cho 10 năm): 55.395.246 đồng/1lô.

IV. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ; xem tài sản; đăng ký tham gia đấu giá:

Khách hàng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, không thuộc các đối tượng được quy định tại Khoản 4, Điều 38, Luật đấu giá tài sản, có nhu cầu đến UBND phường Hòa Mạc hoặc Trung tâm  DVĐGTS tỉnh Hà Nam để mua hồ sơ, liên hệ xem tài sản và thực hiện việc đăng ký tham gia đấu giá.

Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 23/12/2020 đến hết 11h00’ ngày 11/01/2021.

Lưu ý: - Khách hàng có thể đăng ký tham gia đấu giá điểm kinh doanh ở nhiều vị trí, ngành hàng khác nhau, đăng ký tham gia ở vị trí, ngành hàng nào được đấu giá ở đó.

Tổ chức xem tài sản: Từ ngày 04/01/2021 đến hết ngày 05/01/2021 trong giờ hành chính. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm DVĐGTS để được hướng dẫn.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

 - Khu đình chợ 88 ki ốt: 200.000 đồng/1lô.(Hai trăm nghìn đồng).

 - Khu ki ốt thoáng 104 ki ốt: 150.000 đồng/1 lô.(Một trăm năm mươi nghìn đồng).

V. Nộp tiền đặt trước đấu giá:

- Số tiền đặt trước:

+ Khu đình chợ: 20.000.000đồng/1lô (Hai mươi triệu đồng)

+ Khu ki ốt thoáng: 10.000.000đồng/1lô (Mười triệu đồng)

- Người tham gia đấu giá lựa chọn một trong các hình thức nộp tiền đặt trước từ 7h30’ ngày 11/01/2021 đến 16h30’ngày 13/01/2021 như sau:

+ Gửi vào tài khoản số: 7701100201007 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam mở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (Chi nhánh Hà Nam), hoặc thỏa thuận với Trung tâm DVĐGTS việc thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.

+ Trong trường hợp không thể giao dịch được với Ngân hàng, người đăng ký tham gia đấu giá có thể nộp trực tiếp cho Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam trong thời gian từ  7h30 đến 11h00 ngày 13/01/2021 tại điểm thu được tổ chức tại UBND phường Hòa Mạc.

VI. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá

- Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá: 7h30’ ngày 14/01/2021 (Thứ năm).

- Địa điểm: Tại hội trường UBND phường Hòa Mạc,

- Hình thức đấu giá: Đấu giá tài sản bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá một hoặc nhiều vòng theo phương thức trả giá lên, bước giá áp dụng trong trường hợp đấu giá nhiều vòng được công bố cụ thể tại thời điểm tổ chức cuộc đấu giá.

Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam.

Số điện thoại: 02263.845.968.

Nơi nhận:
- Cổng TT-ĐT quốc gia về ĐGTS;
- Trung tâm QC - DV PTTH Hà Nam;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam;
- Ban quản lý ĐTXD thị xã Duy Tiên;
- Đài phát thanh thị xã Duy Tiên;
- UBND phường Hòa Mạc;
- Đài phát thanh phường Hòa Mạc;
- Niêm yết tại trụ sở BQLĐTXD; TTDVĐGTS;
- Lưu: TTĐG.
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
Đào Văn Thành