Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng điểm kinh doanh thuê có thời hạn tại chợ dân sinh xã Liêm Cần, huyện Thanh Liêm

Tin tức - Sự kiện Thông báo bán đấu giá tài sản  
Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng điểm kinh doanh thuê có thời hạn tại chợ dân sinh xã Liêm Cần, huyện Thanh Liêm
​SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM
​TRUNG TÂM DVĐGTS
 
Số: 138/TB-TTĐG

​CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nam, ngày 22 tháng 06 năm 2022


THÔNG BÁO

Về việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng điểm kinh doanh thuê có thời hạn   tại chợ dân sinh xã Liêm Cần, huyện Thanh Liêm

 

I. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam; địa chỉ: Tầng 3 - Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, đường Lê Chân, Phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

II. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản: Uỷ ban nhân dân xã Liêm Cần; địa chỉ: Xã Liêm Cần, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

III. Tài sản đấu giá; giá khởi điểm: Quyền sử dụng 20 điểm kinh doanh thuê có thời hạn; thời gian thuê là 48 tháng tại chợ dân sinh xã Liêm Cần, huyện Thanh Liêm, cụ thể như sau:

1. Các ki ốt có diện tích 12,6 m2 gồm 8 ki ốt: ki ốt số 01, 05, 06, 10, 11, 15, 16, 20: (Giá thuê tham khảo: 41.000 đồng/ m2/ tháng); Giá khởi điểm: (thu 1 lần cho 48 tháng): 24.796.800 đồng/1 ki ốt.

2. Các ki ốt có diện tích 12,8 m2 gồm 12 ki ốt: ki ốt số 02, 03, 04, 07, 08, 09, 11, 13, 14, 17, 18, 19: (Giá thuê tham khảo: 41.000 đồng/ m2/ tháng); Giá khởi điểm: (thu 1 lần cho 48 tháng): 25.190.400 đồng/1 ki ốt.

IV. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ; xem tài sản; đăng ký tham gia đấu giá:

Khách hàng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, không thuộc các đối tượng được quy định tại Khoản 4, Điều 38, Luật đấu giá tài sản, có nhu cầu đến UBND xã Liêm Cần và Trung tâm  DVĐGTS tỉnh Hà Nam để mua hồ sơ, liên hệ xem tài sản và thực hiện việc đăng ký tham gia đấu giá.

Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 23/06/2022 đến hết 17h00’ ngày 12/7/2022.

 Lưu ý: Để phù hợp với quy mô chợ và nhu cầu sử dụng mặt bằng kinh doanh, mỗi người đăng ký tham gia đấu giá được đăng ký đấu giá tối đa không quá 2 điểm kinh doanh.

Tổ chức xem tài sản: Từ ngày 7/7/2022 đến hết ngày 8/7/2022 trong giờ hành chính. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm DVĐGTS để được hướng dẫn.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng/1ki ốt.(Năm mươi nghìn đồng).

V. Nộp tiền đặt trước đấu giá:

- Số tiền đặt trước: 4.000.000 đồng (Bốn triệu đồng);

Người đã đăng ký tham gia đấu giá lựa chọn một trong các hình thức nộp tiền đặt trước cụ thể như sau:

Nộp tiền qua hình thức chuyển khoản: 

+ Thời gian chuyển khoản: Từ 7h30' ngày 12/7/2022 đến trước 16h30’ngày 14/7/2022.

+ Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam

+ Số tài khoản: 2229899899999 tại Ngân hàng TMCP Quân Đội- CN Hà Nam

+ Nội dung chuyển khoản: (Họ tên, CMND người đăng ký tham gia đấu giá) nộp tiền đặt trước đấu giá QSD điểm kinh doanh chợ Liêm Cần.

Lưu ý: Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ là hồ sơ có tiền đặt trước trong tài khoản của Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam trước 16h30 ngày 14/7/2022

Nộp tiền mặt trực tiếp: 

+ Trong trường hợp không thể giao dịch được với Ngân hàng, người đăng ký tham gia đấu giá có thể nộp trực tiếp cho Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam trong thời gian từ  7h30 đến 11h00 ngày 13/7/2022 tại điểm thu được tổ chức tại UBND xã Liêm Cần.

 - Bảo lãnh ngân hàng:  Người đã đăng ký tham gia đấu giá có thể thỏa thuận với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam việc thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.

VI. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá

- Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá: 7h00’ ngày 15/7/2022 (Thứ sáu),

- Địa điểm: Tại hội trường UBND xã Liêm Cần,

- Hình thức đấu giá: Đấu giá tài sản bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá một hoặc nhiều vòng theo phương thức trả giá lên, bước giá áp dụng trong trường hợp đấu giá nhiều vòng được công bố cụ thể tại thời điểm tổ chức cuộc đấu giá.

Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam. 

Số điện thoại: 02263.845.968.   

​Nơi nhận:
- Cổng TT-ĐT quốc gia về ĐGTS;
- Trung tâm QC - DV PTTH Hà Nam;
- Cổng thông tin điện tử tỉ​nh Hà Nam;
- UBND xã Liêm Cần;
- Đài phát thanh xã Liêm Cần;
- Niêm yết tại trụ sở UBND xã Liêm Cần và nơi có tài sản, TTDVĐGTS;
- Lưu: TTĐG.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
Đào Văn Thành